Skočiť na obsah

Analýza trhu práce vo vzťahu k zameraniu odborného vzdelávania a prípravy mládeže na výkon povolania v rezorte dopravy a výstavby (stručná charakteristika materiálu)

Materiál sa zaoberá viacerými aspektmi odborného vzdelávania a prípravy v rezorte dopravy a výstavby, konkrétne:

 • Analyzuje zamestnanosť v jednotlivých odvetviach, ktorými sú: 
  • doprava (železničná doprava – prevádzkovanie dráh, železničná osobná doprava, železničná nákladná doprava; cestná doprava - cestná osobná doprava, cestná nákladná doprava, MHD; vnútrozemská vodná doprava a letecká doprava);
  • poštové služby a elektronické komunikácie;
  • stavebníctvo;
  • cestovný ruch (poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb, organizácia cestovného ruchu).
 • Popisuje vývoj nezamestnanosti absolventov odborov skupín vzdelávania 36 (Stavebníctvo, geodézia  kartografia),  37 (Doprava, pošty a telekomunikácie), 63 a 64 (Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II).
 • Informuje o situácii na trhu práce v sektoroch rezortu (Doprava, logistika, poštové služby; Stavebníctvo, geodézia a kartografia; Informačné technológie a telekomunikácie;  Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch) na základe hĺbkovej štruktúry profesijnej, vzdelanostnej, vekovej a rodovej charakteristiky zamestnancov so zameraním na vyhodnotenie uplatnenia mladých ľudí so zreteľom na kvantifikáciu nedostatkových profesií a komparáciu so štruktúrou nezamestnaných.
 • Poskytuje zoznamy zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v rezorte za štvrťročné obdobia.
 • Sleduje vývoj počtu žiakov v členení podľa skupín odborov vzdelávania 36, 37, 63 a 64, pričom konštatuje, že súhrnné počty vzdelávajúcich sa žiakov vo všetkých skupinách odborov vzdelávania sa dlhodobo znižujú.
 • Poskytuje prehľad rezortného odborného vzdelávania, hodnotí ďalší vývoj jeho ukazovateľov a prezentuje aktuálne zistenia aj v regionálnom rozlíšení.
 • Prináša prognózu ďalšieho vývoja odborného vzdelávania, údaje o rozvojových zámeroch v odvetviach rezortu a na ich báze konštatuje potrebu pokračovať vo vzdelávaní v študijných a učebných odboroch s aktualizovaným obsahom, prispôsobeným meniacim sa podmienkam technologických procesov.

Rezort dopravy a výstavby tvoria odvetvia, ktoré sa významnou mierou podieľajú na tvorbe HDP a zároveň vytvárajú početné pracovné príležitosti na celom území štátu. Rezort sa významnou mierou podieľa na zamestnanosti v národnom hospodárstve, pričom súhrnný podiel jeho jednotlivých odvetví dlhodobo presahuje 20 %, v dôsledku čoho je možné považovať jeho postavenie na trhu za stabilné. Je neustále potrebné venovať náležitú pozornosť odbornému vzdelávaniu, ktorým sa zabezpečuje kvalitná pracovná sila, plne zodpovedajúca špecifickým požiadavkám systémov a procesov, prebiehajúcich v rezortných odvetviach. Vo vzťahu k rozvoju rezortných odvetví je veľmi dôležité dlhodobo sa zaoberať ďalším smerovaním rezortného odborného vzdelávania vo väzbe na rozvojové zámery rezortu.