Skočiť na obsah

Výberové konanie na obsadenie miesta generálneho riaditeľa rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest

Dňa 17. apríla 2024 sa uskutočnilo na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky výberové konanie na obsadenie miesta generálneho riaditeľa, ktorý je štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest so sídlom v Bratislave.

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásil jeden uchádzač, ktorý splnil požadované predpoklady a bol pozvaný na výberové konanie. Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač.

Výberové konanie pozostávalo z písomného odborného testu a z ústnej časti, ktorej cieľom bolo overenie schopností a osobnostných vlastností uchádzača členmi výberovej komisie.

Výberová komisia vymenovaná ministrom dopravy Slovenskej republiky zhodnotila výsledok výberového konania a určila poradie úspešných uchádzačov, na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest v súlade s podmienkami podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zásad výberového konania
na obsadenie vedúceho zamestnanca, generálneho riaditeľa, ktorý je štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest so sídlom v Bratislave, nasledovne:

Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania

Dňa 02. decembra 2020 sa uskutočnilo na Ministerstve dopravy a výstavby SR výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „GR ŠFRB“).

Počet uchádzačov prihlásených do výberového konania: 8, z toho jedna uchádzačka bola vyradená z dôvodu nesplnenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a traja  uchádzači oznámili odstúpenie z výberového konania.

V sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR bolo uskutočnené výberové konanie so 4 uchádzačmi.

Výberové konanie pozostávalo z písomného testu, z ústnej časti a posúdenia a zhodnotenia koncepcie rozvoja predloženej uchádzačmi. Z písomného testu boli neúspešní 3 uchádzači.

Výberová komisia vymenovaná ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky zhodnotila písomný test, koncepciu rozvoja, schopnosti a osobnostné vlastnosti uchádzača a predložila ministrovi dopravy a výstavby SR úspešného uchádzača na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa ŠFRB – Ing. Juraja Kvetka, PhD.

Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Slovenskej správy ciest

Dňa 22. septembra 2020 sa uskutočnilo na Ministerstve dopravy a výstavby SR výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Slovenskej správy ciest.

Na výberové konanie sa prihlásila 1 uchádzačka. Na základe výsledku výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Slovenskej správy ciest uchádzačka splnila podmienky výkonu funkcie, predložila koncepciu rozvoja, úspešne absolvovala písomnú časť a ústnu časť výberového konania.

Výberová komisia vymenovaná ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky zhodnotila výsledok výberového konania a predložila ministrovi výsledok výberového konania na vymenovanie úspešnej uchádzačky do funkcie generálnej riaditeľky Slovenskej správy ciest v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 552/2013 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.