Skočiť na obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Dňa 12. apríla 2024 sa uskutočnilo na Ministerstve dopravy Slovenskej republiky výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik.

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásili dvaja uchádzači, ktorí splnili požadované predpoklady a boli pozvaní na výberové konanie. Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač.

Výberové konanie pozostávalo z písomného odborného a jazykového testu a z ústnej časti, ktorej cieľom bolo overenie schopností a osobnostných vlastností uchádzača členmi výberovej komisie.

Výberová komisia vymenovaná ministrom dopravy Slovenskej republiky zhodnotila výsledok výberového konania a určila poradie úspešných uchádzačov, na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik v súlade s podmienkami podľa § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, nasledovne:

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie dvoch členov dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR

Dňa 28. apríla 2021 sa uskutočnilo na Ministerstve dopravy a výstavby SR výberové konanie na obsadenie funkcie dvoch členov dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR (ďalej len „člen dozornej rady LPS SR“).

Do výberového konania sa prihlásilo šesť uchádzačov. Z toho dvaja uchádzači sa výberového konania nezúčastnili. V sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR bolo uskutočnené výberové konanie so štyrmi uchádzačmi.

Výberové konanie pozostávalo z písomného odborného testu a z ústnej časti (prezentácie koncepčného materiálu a zodpovedania otázok uchádzačom od členov výberovej komisie).

Z písomného testu boli neúspešní traja uchádzači. Na základe výsledkov z písomného testu do ústnej časti postúpil jeden uchádzač, ktorý bol úspešný aj na ústnej časti. Výberová komisia vymenovaná ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky zhodnotila výsledok výberového konania a určila jedného úspešného uchádzača Ing. Jaroslava Belicu na obsadenie funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR v súlade s podmienkami podľa § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR

Dňa 18. marca 2021 sa uskutočnilo na Ministerstve dopravy a výstavby SR výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR (ďalej len „riaditeľ LPS SR“).

Do výberového konania sa prihlásilo osem uchádzačov.

Z toho 3 uchádzači nesplnili požadovaný predpoklad na vykonávanie funkcie, a to najmenej 5 ročnú riadiacu prax v právnickej osobe s minimálne 50 zamestnancami alebo minimálnym obratom 10 mil. EUR ročne, ktorá bola podmienkou na základe oznámenia výberového konania Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

V sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR bolo uskutočnené výberové konanie s piatimi uchádzačmi.

Výberové konanie pozostávalo z písomného odborného a jazykového testu, z ústnej časti (z prezentácie strategického dokumentu a zodpovedania otázok uchádzačom, overenia schopností a osobnostných vlastností uchádzača členmi výberovej komisie), z posúdenia a zhodnotenia strategického dokumentu predloženej uchádzačmi.

Z písomného testu boli neúspešní traja uchádzači. Na základe výsledkov z písomného testu do ústnej časti postúpili dvaja uchádzači.

Na ústnej časti a pri zhodnotení strategického dokumentu boli úspešní obidvaja uchádzači.

Výberová komisia vymenovaná ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky zhodnotila výsledok výberového konania a určila poradie 2 úspešných uchádzačov, z ktorých sa na 1. mieste umiestnil Ing. Mgr. Martin Kabát, PhD. MBA na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR v súlade s podmienkami podľa § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR (ďalej len „riaditeľ LPS SR“)

Dňa 09. decembra 2020 sa uskutočnilo na Ministerstve dopravy a výstavby SR výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR (ďalej len „riaditeľ LPS SR“).

Počet uchádzačov prihlásených do výberového konania: štyria, z toho jeden uchádzač sa nedostavil na výberové konanie.

V sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR bolo uskutočnené výberové konanie s tromi uchádzačmi.

Výberové konanie pozostávalo z písomného odborného a jazykového testu, z ústnej časti (z prezentácie koncepcie rozvoja a zodpovedania otázok uchádzačom, overenia schopností a osobnostných vlastností uchádzača členmi výberovej komisie), z posúdenia a zhodnotenia koncepcie rozvoja predloženej uchádzačmi.

Z písomného testu bol neúspešný jeden uchádzač. Na základe výsledkov z písomného testu do ústnej časti postúpili dvaja uchádzači.

Na ústnej časti a pri zhodnotení koncepcie rozvoja obidvaja uchádzači nedosiahli minimálny počet bodov a boli neúspešní na výberovom konaní.

Výberová komisia zhodnotila výsledok výberového konania a oznámila ministrovi, že nevybrala uchádzača a výberové konanie bolo neúspešné.