Skočiť na obsah

Členstvo v Konzultačnom výbore Svetovej poštovej únie od 1. 7. 2022

 

Svetová poštová únia (Universal Postal Union) (ďalej len „UPU“) je špecializovanou odbornou organizáciou pri Organizácii Spojených národov a má 192 členov. Jedným z jej orgánov je, okrem Kongresu, Správnej rady, Rady pre poštovú prevádzku a Medzinárodného úradu, aj Konzultačný výbor. Cieľom Konzultačného výboru je zastupovať záujmy poštového odvetvia v širšom  zmysle a slúžiť ako rámec na účinný dialóg medzi zainteresovanými stranami.  Od 1. 7. 2022 nadobudli účinnosť nižšie uvedené zmeny týkajúce sa členstva v Konzultačnom výbore.

V súlade s článkom 120 Generálneho poriadku UPU, Konzultačný výbor pozostáva z:

  • mimovládnych organizácií (vrátane organizácií, ktoré zastupujú zákazníkov, dodávateľov distribučných služieb, poštových zamestnancov alebo zamestnávateľov), filantropických subjektov, normalizačných organizácií, finančných a rozvojových organizácií, dodávateľov tovarov a služieb, ktorí pôsobia v odvetví poštových služieb, dopravných subjektov a iných subjektov súkromného sektoru, podobné organizácie zoskupujúce podnikateľov, ako aj podniky, ktoré si želajú prispieť k uskutočneniu poslania a cieľov UPU;
  • významných osobností poštového odvetvia odporúčaných členskými krajinami alebo príslušnými orgánmi UPU, vrátane Konzultačného výboru.

Všetci členovia Konzultačného výboru sú usadení (a ak to príslušná členská krajina vyžaduje, aj riadne zaregistrovaní) alebo, v prípade významných osobností, majú trvalý pobyt v jednom z členských štátov UPU.

Členstvo v Konzultačnom výbore je podmienené na začiatku procesom predloženia žiadosti a jej schválenia. Tento proces určuje Správna rada. Ku všetkým žiadostiam o členstvo v Konzultačnom výbore, musí byť priložený predchádzajúci písomný súhlas alebo odporúčanie od príslušnej členskej krajiny UPU. Kompetentnou autoritou oprávnenou odporučiť, resp. odsúhlasiť členstvo príslušnej entity v Konzultačnom výbore je Ministerstvo dopravy SR.

 

V prípade záujmu o členstvo v Konzultačnom výbore je potrebné vopred vyplniť žiadosť v prílohe  a zaslať na Ministerstvo dopravy  SR na adresu:

Ministerstvo dopravy SR

Sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb

Námestie slobody 6

P.O.Box 100

810 05 Bratislava

 

V prípade potreby sa môžete na nás obrátiť aj mailom, a to na adresu eva.matejkova@mindop.sk.

 

Ministerstvo dopravy SR posúdi, podľa potreby aj v spolupráci s ďalšími príslušnými orgánmi verejnej správy, či žiadosť obsahuje všetky potrebné náležitosti, a to predovšetkým či:

  • žiadateľ spadá do zoznamu subjektov uvedených v čl. 120.1.1 Generálneho poriadku UPU,
  • súkromný subjekt je zaregistrovaný v krajine príslušnou autoritou v súlade s vnútroštátnou legislatívou ako subjekt pôsobiaci na poštovom trhu.

V prípade, že žiadosť obsahuje všetky potrebné náležitosti, Ministerstvo dopravy SR ju zašle, spolu s písomným odporúčaním, na posúdenie generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu UPU, ktorý žiadosť posúdi v súlade s pravidlami odsúhlasenými Správnou radou a po konzultácii s predsedom Konzultačného výboru žiadosť buď schváli alebo zamietne.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa Konzultačného výboru – organizačná štruktúra,  členský príspevok, výhody členstva, rokovací poriadok atď. -  sú dostupné na webovom sídle UPU:

https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Bodies/Consultative-Committee#objectives-of-the-cc