Skočiť na obsah

sekcia PPP

Sekcia projektov verejno-súkromného partnerstva komplexne riadi prípravu a realizáciu projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP: Public-Private Partneship), ktoré možno charakterizovať ako dlhodobé partnerstvo verejného a súkromného sektora, ktorého cieľom je zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru a verejné služby. Základným znakom PPP projektov je okrem dlhodobej spolupráce aj rozdelenie rizík projektu, kde tieto riziká v rozhodujúcej miere preberá súkromný partner.

Súčasťou sekcie PPP projektov sú odbor prípravy a obstarania PPP projektov, odbor manažmentu PPP projektov a oddelenie dohľadu nad prevádzkou R1. 

V súčasnosti má sekcia PPP projektov na starosti realizáciu dvoch PPP projektov, a to: 
1) koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov rýchlostnej cesty R1: Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat, uzavretej dňa 23.03.2009 a účinnej dňa 27.08.2009; prvá fáza spustená do prevádzky dňa 28.11.2011 a druhá dňa 27.07.2012;
2) koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, uzavretej dňa 20.05.2016 a účinnej dňa 20.06.2016; v súčasnosti vo fáze výstavby.

Sekcia PPP tiež okrem iného, v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020, posudzuje vhodnosť a výhodnosť využitia formy PPP na realizáciu ďalších úsekov cestnej infraštruktúry na území Slovenskej republiky.