Skočiť na obsah

Dvojité ovládanie pre výcvikové vozidlá autoškôl

Pri výučbe a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá sa vo vodičských kurzoch v autoškolách musia používať špeciálne upravené vozidlá, ktoré nazývame výcvikové vozidlá autoškôl. Výcvikové vozidlo musí byť upravené tak, aby inštruktor autoškoly pri výučbe a výcviku vedel zasiahnuť do vedenia vozidla. Výcvikové vozidlo musí byť označené tak, aby aj ostatní účastníci cestnej premávky mali informáciu, že ide o vozidlo autoškoly, na ktorom sa vykonáva výučba a výcvik nového vodiča.

Každá registrovaná autoškola musí mať výcvikové vozidlá určené a schválené na vykonávanie kurzov podľa tej skupiny vodičských oprávnení, pre ktorú je autoškola registrovaná. Výcvikové vozidlo musí byť vybavené schváleným dvojitým zariadením na ovládanie spojky a prevádzkovej brzdy a ak ide o motocykel, aj dvojitým riadením. Schválenie takéhoto dvojitého zariadenia pre výcvikové vozidlá udeľuje Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad. O udelenie takéhoto schválenia si síce môže požiadať akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, pričom pre udelenie schválenia je potrebné, aby každý splnil zákonom ustanovené podmienky, medzi ktoré patrí:

 • žiadateľ musí mať udelené osvedčenie výrobcu/zástupcu výrobcu pre výrobu dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl; podmienkou je
 • predloženie výpisu z obchodného alebo živnostenského registra,
 • preukázanie, že výrobca má zavedený systém riadenia kontroly a kvality výroby podľa normy EN ISO 9001:2008,
 • zaplatenie správneho poplatku (20,- eur pre výrobcu alebo 30,- eur pre zástupcu výrobcu),
 • v prípade zástupcu výrobcu obchodné zastúpenie pre Slovenskú republiku na základe zmluvy o obchodnom zastúpení spolu so splnomocnením na zastupovanie výrobcu vo veci schvaľovania pred štátnym dopravným úradom,
 • žiadosť o udelenie schválenia systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl musí spĺňať predpísané náležitosti,
 • musia byť predložené výkresy s úplnými údajmi a fotografiami systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl,
 • musí byť predložený protokol o testoch systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel (skúšobňou), kde je dvojité ovládanie odskúšané z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti na prevádzku v cestnej premávke,
 • preukázanie, že výrobca ma zavedený systém riadenia kontroly a kvality výroby podľa normy EN ISO 9001:2008,
 • zaplatenie správneho poplatku (100,- eur za každý typ systému).

Pri schválení systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl štátny dopravný úrad vždy stanoví, že dvojité ovládanie po namontovaní do vozidla zapíše do dokladov vozidla (do osvedčenia o evidencii časti II) odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu podľa sídla alebo trvalého pobytu prevádzkovateľa vozidla (nie dopravný inšpektorát). Taktiež je stanovené, že montáž systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl je možné do vozidla vykonať len, ak výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla dá k takejto montáži súhlasné stanovisko. Súhlasné stanovisko je potrebné predložiť na príslušný odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu k zápisu do dokladov vozidla.

Prevádzkovateľ vozidla (autoškola) na príslušný odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu predloží:

 • osvedčenie o evidencii časť II,
 • potvrdenie o montáži systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl na vozidlo, ktoré vydá držiteľ schválenia systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl (na výrobnom štítku dvojitého zariadenia musí byť uvedená schvaľovacia značka systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl),
 • fotokópiu platného schválenia systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl vydaného štátnym dopravným úradom,
 • správny poplatok (6,- eur za vykonanie zmeny v dokladoch vozidla – vystavenie nového osvedčenia o evidencii časť II).

Po splnení týchto podmienok okresný úrad vydá nové osvedčenie o evidencii časť II, kde v ďalších úradných záznamoch je uvedené, že ide „o výcvikové vozidlo“ a taktiež sa uvedie konkrétny údaj, že na vozidle bolo namontované dvojité ovládanie pre výcvikové vozidlá autoškôl konkrétnej značky konkrétneho typu a konkrétneho výrobného čísla.

Zoznam platných schválených systémov dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl udelených štátnym dopravným úradom nájdete TU (.pdf, 221 kB).

Okrem schváleného systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl musí byť vozidlo označené ako výcvikové vozidlo (.pdf, 12,7 kB). Označenie slúži pre informovanie ostatných účastníkov cestnej premávke, že ide o vozidlo, na ktorom sa vykonáva praktický výcvik. Medzi základné povinnosti každého vodiča v cestnej premávke platí, že vodič je povinný brať ohľad na označené výcvikové vozidlo. Každé označenie výcvikového vozidla autoškoly musí byť schválené ako doplnková výbava vozidla a musí byť označené schvaľovacou značkou. Schválenie nie je potrebné pre vestu určenú na označenie osôb pri výcviku v praktickej jazde v cestnej premávke na výcvikových motocykloch a na odnímateľnú fóliu určenú na označenie výcvikových vozidiel autoškôl.

Zoznam platných schválených označení pre výcvikové vozidlá autoškôl udelených štátnym dopravným úradom nájdete TU (.pdf, 54,1 kB).

Na záver je potrebné upozorniť všetky autoškoly, aby si pred vykonaním montáže schváleného systému dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl vopred preverili, či držiteľ schválenia má platné schválenie pre danú kategóriu vozidla a či výrobca alebo zástupca výrobcu dal súhlas pre montáž takéhoto dvojitého ovládania pre výcvikové vozidlá autoškôl do vozidla. V minulosti sa totiž stali prípady, že držiteľ schválenia mal schválené dvojité ovládanie, ale iba pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá a autobusy (kategórie M a N), ale schválenie nemal udelené pre traktory (kategória T). Alebo sa stali prípady, že dvojité ovládanie bolo namontované do vozidla a výrobca resp. zástupca výrobcu vozidla nedal súhlasné stanovisko na montáž dvojitého ovládania do vozidla danej značky. V obidvoch prípadoch ide o porušenie podmienok schválenia na základe čoho došlo zo strany Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, štátneho dopravného úradu k udeleniu sankcií. Preto pred samotnou montážou je dobré preveriť si, či schválenie dvojitého ovládania je platné, či je udelené pre príslušnú kategóriu vozidla a či výrobca resp. zástupca výrobcu vozidla dal súhlasné stanovisko na montáž dvojitého ovládania do vozidla. Každá autoškola by sa mala ešte aj pred kúpu vozidla na praktický výcvik mala zaujímať aké dvojité ovládanie si dá do vozidla namontovať a či výrobca resp. zástupca výrobcu vozidla vôbec dá súhlas k takejto montáži.