Skočiť na obsah

Zmeny účinné od 23.05.2023 vo vyhláške č. 45/2016 Z. z.

V súvislosti s prijatím vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 154/2020 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 45/2016 Z. z.“), ktorá nadobudla účinnosť 23.06.2020 a § 1 ods. 3 a 4, § 3 ods. 2 a § 5a, ktoré nadobudli účinnosť 23.05.2023, týkajúce sa:

  • priestorov autoškoly podľa § 1 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 45/2016 Z. z.,
  • autocvičiska podľa § 3 ods. 2 vyhlášky č. 45/2016 Z. z.  a 
  • technických parametrov výcvikových vozidiel podľa § 5a vyhlášky č. 45/2016 Z. z.,

Vás informujeme, že uvedené náležitosti je potrebné spĺňať od 23.05.2023 výlučne pri novej registrácii autoškoly. Uvedené sa nevzťahuje na už schválenú technickú základňu, ktorá bola overená do 22.05.2023 (vrátane) Okresným úradom v sídle kraja.

Vo všeobecnosti platí, že hygienické zariadenie nachádzajúce sa v areáli autocvičiska, a ani miestnosť alebo prístrešok nie sú vo vyhláške č. 45/2016 Z. z. detailne špecifikované, z čoho vyplýva, že nemusí ísť o stavbu s konkrétnym rozmerom a inými náležitosťami, ktorá podlieha kolaudačnému rozhodnutiu a prípadnému napojeniu na inžinierske siete, ale je prípustné aj použitie jednoduchého prístrešku, s ohľadom na počet osôb zúčastnených na kurze/skúške, ako aj použitie napr. prenosného hygienického zariadenia.

Uvedené zmeny vychádzajú z aplikačnej praxe a zároveň majú slúžiť osobám, ktoré sa budú zúčastňovať kurzov/skúšok za účelom zabezpečenia minimálnych hygienických štandardov.