Skočiť na obsah

V súvislosti s plánovaním hodín teoretickej výučby v JISCD bola z dôvodu naplnenia zmyslu a účelu tejto funkcionality, ako aj z dôvodu zamedzenia podvodom, vykonaná organizačná zmena. Zaviedla sa tzv. 24 hodinová blokácia na presun hodiny nastavenej v tematickom pláne vyučovania pre autoškoly, ako aj pre školiace strediská základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov. Konkrétne biznis kontrola neumožní posun naplánovanej hodiny späť na skorší čas v časovom okne 24 hodín od aktuálneho času. Posun hodiny smerom do budúcnosti zostal neobmedzený. Výnimkou z tejto blokácie je deň prvej naplánovanej hodiny. V tento deň (prvý deň konania vyučovania podľa prvej naplánovanej hodiny) sa blokácia nebude uplatňovať. Uvedené je popísané v Príručke pre prostredie Digitálnej autoškoly pre autoškoly (bod 11.1.4) a v príručke pre prostredie extranetu pre školiace strediská (10.1.1). V tejto súvislosti pripomíname, že podľa ustanovenia § 10a ods. 1 písm. c) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 93/2005 Z. z.") je inštruktor autoškoly povinný vykonávať výučbu a výcvik v súlade s týmto zákonom, so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a s učebnými osnovami. Podľa ustanovenia Čl. 5a Učebných osnov vodičských kurzov výučba teórie a praktický výcvik v kurzoch podľa § 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. sa v JISCD zaznamená podľa príručiek pre digitálnu autoškolu a podľa pravidiel evidencie výučby.