Skočiť na obsah

Oznámenie o začatí verejných ex post konzultácií

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 25. mája 2023 začína verejné ex post konzultácie s podnikateľskými subjektmi k ex post hodnoteniu nasledovnej regulácie:

 

Gestor právneho predpisu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Názov právneho predpisu: Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Lokalizácia: § 2 ods. 1 písm. b) a § 10a ods. 1 písm. j)

Stručný opis regulácie: Povinnosť zaznamenávať kondičné jazdy do JISCD po absolvovaní kompletného kurzu v autoškole

Špecifikácia:

Internetový odkaz na ex ante štádium hodnoteného právneho predpisu:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-240

Číslo legislatívneho procesu hodnoteného právneho predpisu na portáli Slov-Lex: Povinnosť zaznamenávať kondičné jazdy do JISCD po absolvovaní kompletného kurzu v autoškole bola zavedená zákonom č. 386/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov.

Číslo parlamentnej tlače hodnoteného právneho predpisu: -

Číslo regulácie: 20

Dôvod zaradenia: JM 10.3 d)

Znenie podnetov z podnikateľského prostredia: Inštruktor je povinný zaznamenať výučbu a výcvik v kurzoch na identifikačnom zariadení výcvikového vozidla, učebne alebo trenažéra len prostredníctvom identifikačného prvku prideleného inštruktorovi autoškoly a len prostredníctvom identifikačného prvku prideleného účastníkovi kurzu, ktorý sa zúčastňuje na tejto výučbe a výcviku. Zaznamenávanie aj kondičných jázd do systému sa javí ako zbytočná záťaž, vzhľadom k tomu, že ani nejde už o povinné jazdy v rámci autoškoly, preto odporúčame prehodnotiť túto povinnosť.

Termín ukončenia konzultácií: do 25. jún 2023

Predbežný postoj gestora: Tzv. kondičný výcvik žiadateľom o udelenie vodičského oprávnenia a držiteľov vodičských oprávnení v kontexte ustanovenia § 2b ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov, kdeje uvedené, že účastníkom kurzu je ten, ktorý vykonáva kurz v autoškole po dobu, kým nezíska oprávnenie podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu (t. j. kým úspešne neabsolvuje záverečnú skúšku na získanie odbornej spôsobilosti vo vedení vozidla – vodičské oprávnenie/vodičský preukaz). Z tohto dôvodu je preto potrebné aby aj tieto kurzy (nad rámec počtu hodín stanovenej v učebnej osnovy) boli v autoškole evidované, v opačnom prípade by išlo o neoprávnené vedenie motorového vozidla bez vodičského oprávnenia v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontaktná osoba gestora: Ing. Martin Miškovský, ocd@mindop.sk, 02/ 59 494 610.