Skočiť na obsah

Odstránenie zápisu systému dvojitého ovládania vozidla pre výcvikové vozidlá autoškôl z osvedčenia o evidencii časť II

 V prípade, že výcvikové vozidlo autoškoly, ktoré je vybavené systémom dvojitého ovládania spojky, prevádzkovej brzdy a akcelerátora, nebude ďalej pre tento účel využívané a systém dvojitého ovládania spojky, prevádzkovej brzdy a akcelerátora bude z vozidla demontovaný, je v súlade s ustanoveniami zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 106/2018 Z. z.“) potrebné z osvedčenia o evidencii časť II odstrániť zápis dvojitého ovládania vozidla.

 Vykonanie zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II - odstránenie zápisu systému dvojitého ovládania vozidla vykoná na základe žiadosti odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu príslušný podľa miesta trvalého bydliska (sídla spoločnosti) vlastníka vozidla, za vykonanie zmeny a vystavenie nového osvedčenia o evidencii časť II vyberie podľa položky 68a písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok vo výške 6,- eur. Prílohou k žiadosti o vykonanie zmeny (odstránenie zápisu dvojitého ovládania vozidla) je protokol o technickej kontrole pravidelnej podľa § 107 ods. 2 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z., ktorou sa overí, či boli z vozidla demontované všetky súčasti systému dvojitého ovládania a či ich demontážou neostali na vozidle chyby alebo iné nevznikli.

Zákon č. 106/2018 Z. z. nestanovuje, kto môže demontáž systému dvojitého ovládania vozidla autoškoly vozidla vykonať, preto predloženie dokladu o vykonaní demontáže dvojitého ovládania pre vozidlá autoškoly nie je pre vykonanie technickej kontroly pravidelnej ani pre odstránenie zápisu dvojitého ovládania vozidla z osvedčenia o evidencii časť II potrebné. Predloženie dokladu o vykonaní demontáže dvojitého ovládania nenahrádza predloženie protokolu o technickej kontrole pravidelnej.

Vlastník vozidla je povinný zmenu údajov v osvedčení o evidencii alebo osvedčení o evidencii časť II nahlásiť orgánu Policajného zboru, kde je jeho vozidlo evidované do 15 dní odo dňa, kedy bola zmena v osvedčení o evidencii alebo osvedčení o evidencii časť II vykonaná.