Skočiť na obsah

Zoznam učebných a študijných odborov

Ak je vodičský kurz súčasťou výučby v škole, možno podľa § 8 ods. 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upustiť od výučby teórie v takom rozsahu, v akom je jej obsah súčasťou učebnej látky študijného odboru alebo učebného odboru ako prípravy na budúce povolanie.

Vzhľadom na to, že ide len o vodičské kurzy, ktoré sú súčasťou výučby v škole, uvedené ustanovenie sa môže týkať len autoškôl, ktorých zriaďovateľom sú stredné školy alebo vysoké školy a len žiakov (účastníkov kurzu) konkrétnych učebných a študijných odborov. Netýka sa to autoškôl, ktoré sú zriadené v prenajatých priestoroch stredných alebo vysokých škôl a pod.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, spracoval zoznam učebných a študijných odborov, na základe ktorých si stredné školy a vysoké školy môžu uplatňovať upustenie výučby teórie už od najbližšieho školského roku 2017/2018. Toto upustenie sa môže týkať len konkrétnych skupín vodičského oprávnenia uvedených v tomto zozname. V praxi to znamená, že všetkým účastníkom kurzov týchto učebných a študijných odborov, môžu vyššie spomínané autoškoly (autoškoly, ktorých zriaďovateľom sú stredné školy alebo vysoké školy) vyznačiť účasť na teórii manuálnym spôsobom, podľa „Príručky pre prostredie Digitálnej autoškoly pre autoškoly“, v zmysle podkapitoly „Evidovanie účasti manuálne“. Ako dôvod manuálneho vyznačenia účasti uvedie autoškola text v tvare „kód; názov učebného a študijného odboru“, napr. „3760 M; prevádzka a ekonomika dopravy “.

Praktický výcvik týmto nie je nijako dotknutý a musí sa vykonávať v súlade s platnou právnou úpravou v oblasti autoškôl a v rozsahu podľa platnej učebnej osnovy.

Pokiaľ by účastníci kurzu súčasne žiadali o udelenie alebo rozšírenie vodičského oprávnenia aj o iné skupiny, ktoré nie sú uvedené v predmetnom zozname, musia absolvovať výučbu teórie osobitne v plnom rozsahu podľa platnej učebnej osnovy.

Zoznam učebných a študijných odborov sa môže priebežne meniť a dopĺňať. Jeho aktuálnu verziu nájdete tu.