Skočiť na obsah

Aké vozidlá sa môžu prevádzkovať v cestnej premávke?

Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v cestnej premávke možno prevádzkovať len vozidlo, ktoré je

 1. schválené na prevádzku v cestnej premávke (to sa nevzťahuje na ostatné cestné vozidlá a na ostatné zvláštne vozidlá),
 2. spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a
 3. technicky spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

Dokladom, ktorým sa preukazuje schválenie na prevádzku v cestnej premávke je

 • osvedčenie o evidencii časť II (vozidlá podliehajúce evidencii – majú tabuľku s evidenčným číslom) alebo
 • technické osvedčenie vozidla (vozidlá nepodliehajúce evidencii – nemajú tabuľku s evidenčným číslom napr. rôzne pracovné stroje alebo ťahané vymeniteľné stroje za traktor).

Prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo, ktoré nie je schválené na prevádzku v cestnej premávke.

Pri prevádzke vozidla v cestnej premávke je vodič vozidla povinný mať osvedčenie o evidencii časť I/časť II alebo technické osvedčenie vozidla pri vedení vozidla vždy pri sebe. Osvedčenie o evidencii časť I/časť II alebo technické osvedčenie vozidla sa nesmie uschovávať vo vozidle, ak sa v ňom jeho vodič nezdržuje.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla chrániť pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím; stratu alebo odcudzenie týchto dokladov je povinný bezodkladne oznámiť orgánu Policajného zboru.

Schvaľovaniu na prevádzku v cestnej premávke podľa § 3 ods. 7 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov nepodliehajú ostatné cestné vozidlá a ostatné zvláštne vozidlá. Patria sem najmä:

 1. záprahové vozidlá,
 2. bicykle,
 3. bicykle s pomocným motorčekom,
 4. kolobežky s pomocným motorčekom,
 5. motorové ručné vozíky,
 6. jednonápravové traktory s prívesom,
 7. samovyvažovacie vozidlá.

Tieto vozidlá však musia plniť technické požiadavky ustanovené v § 28 až § 35 vyhlášky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.