Skočiť na obsah

Ako prihlásiť veterána v minulosti evidovaného na značkách na Slovensku

Staršie vozidlo, ktoré bolo v minulosti vyradené z evidencie vozidiel na Slovensku, je možné prihlásiť do evidencie vozidiel a prevádzkovať takéto vozidlo v cestnej premávke.

Takéto vozidlo je možné prihlásiť do evidencie vozidiel ako historické vozidlo alebo ako bežné vozidlo.

  1. Historické vozidlo

Historické vozidlo je definované v § 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Historickým vozidlom je vozidlo, ktoré

  1. má preukaz historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA,
  2. bolo vyrobené pred viac ako 30 rokmi,
  3. daný konkrétny typ vozidla sa už nevyrába,
  4. je historicky zachované, udržiavané v pôvodnom stave a neprešlo žiadnou podstatnou zmenou technických vlastností jeho hlavných súčastí a
  5. nie je určené na každodenné používanie.

Pre schválenie historického vozidla je potrebné požiadať príslušný národný orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA, ktorým je v Slovenskej republike Združenie zberateľov historických vozidiel Slovenskej republiky, o vydanie preukazu historického vozidla.

Po vydaní preukazu historického vozidla si majiteľ vozidla požiada na orgáne Policajného zboru (dopravnom inšpektoráte) o pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie dokladov, kde sa historickému vozidla vydá

  1. osvedčenie o pridelení zvláštneho evidenčného čísla (umožňujúce prevádzku historického vozidla iba v Slovenskej republike) alebo osvedčenie o evidencii časť I a časť II (umožňujúce prevádzku historického vozidla aj v zahraničí),
  2. tabuľku alebo tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúce písmeno H.

Za pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, a to za každú tabuľku, sa vyberá správny poplatok vo výške 33 eur.

Každé vozidlo musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie k historickému vozidlo, ktoré je spravidla lacnejšie ako pre bežné vozidlo.

Historické vozidlo nepodlieha technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej v ustanovených lehotách.

 

  1. Bežné vozidlo

Ak bolo vozidlo schválené na prevádzku v cestnej premávke a bolo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, je možné pre takéto vozidlo na okresnom úrade, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií požiadať o opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke podľa § 30 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom podrobnosti o návrhu na opätovné schválenie jednotlivého vozidla sú upravené v § 28 vyhlášky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti o opätovnom schválení jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke sú zverejnené na internetovej stránke ministerstva.

Po udelení opätovného schválenia jednotlivého vozidla majiteľ vozidla požiada na orgáne Policajného zboru (dopravnom inšpektoráte) o prihlásenie do evidencie vozidiel, pričom vozidlo sa prihlási do evidencie vozidiel ako bežné vozidlo.

Každé bežné vozidlo musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie a v ustanovených lehotách musí byť podrobované technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej.