Skočiť na obsah

Dočasné vyradenie vozidla

Od 01.01.2014 dočasné vyradenie evidovaného vozidla nevykonávajú odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresných úradov, ale vykonávajú ich príslušné orgány Policajného zboru (dopravné inšpektoráty) podľa § 119a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Dočasné vyradenie evidovaného vozidla z evidencie sa vykonáva iba v prípade, ak o to požiada vlastník alebo držiteľ vozidla osobne, prípadne ak o dočasné vyradenie evidovaného vozidla osobne požiada osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla.

Maximálna doba dočasného vyradenia evidovaného vozidla je 20 rokov.

Pri dočasnom vyradení evidovaného vozidla je potrebné na orgáne Policajného zboru (dopravnom inšpektoráte) vyplniť príslušné tlačivo (žiadosť o zmenu) (.pdf, 51,3 kB), odovzdať osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a uhradiť príslušný správny poplatok za dočasné vyradenie vozidla z evidencie.

Správne poplatky pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel

lehota dočasného vyradenia

správny poplatok

do 1 roka

5 eur

od 1 roka do 2 rokov

20 eur

od 2 rokov do 4 rokov

35 eur

od 4 rokov do 6 rokov

70 eur

od 6 rokov do 10 rokov

170 eur

nad 10 rokov

350 eur

opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pre ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel

5 eur

Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa vyberie správny poplatok, pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel.

Ak orgán Policajného zboru (dopravný inšpektorát) dočasne vyradí vozidlo z evidencie vozidiel, vydá potvrdenie o dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel.

Vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla je povinný dostaviť sa na orgán Policajného zboru (dopravný inšpektorát) najneskôr do 30 dní odo dňa uplynutia doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie, inak ho orgán Policajného zboru (dopravný inšpektorát) ho predvolá.

Počas celej doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel vozidlo nesmie byť prevádzkované v cestnej premávke, vozidlo nesmie byť zničené a musí byť prístupné orgánu Policajného zboru; to neplatí, ak vozidlo bolo odovzdané na spracovanie spracovateľovi starých vozidiel a následne bolo vyradené z evidencie vozidiel.

Od 9.4.2020 je podľa § 119a ods. 10 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možné požiadať o dočasné vyradenie vozidla z evidencie aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

V prípade akýchkoľvek nejasnosti s dočasným vyradením evidovaného vozidla Vám odporúčame obrátiť sa na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (info@minv.sk; ode.ppz@minv.sk), keďže orgány Policajného zboru (dopravné inšpektoráty) patria do ich pôsobnosti.

Pri dočasnom vyradení evidovaného vozidla môže prevádzkovateľ vozidla požiadať o zánik povinného zmluvného poistenia. Pre uplatnenie si tejto možnosti zániku povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je potrebné predložiť potvrdenie o dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel vydané orgánom Policajného zboru (dopravným inšpektorátom).

Taktiež pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel vozidlo nepodlieha pravidelným technickým kontrolám vozidla a pravidelným emisným kontrolám motorového vozidla.