Skočiť na obsah

Doklady predpísané pre vedenie a prevádzku vozidla v cestnej premávke

V zmysle § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vodič povinný mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

Dokladmi predpísanými pre vedenie a prevádzku vozidla v cestnej premávke sú:

  1. vodičský preukaz (§ 94 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  2. osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II alebo technické osvedčenie vozidla (§ 39 č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
  3. doklad o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (§ 18 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov),
  4. doklad o vykonaní technickej kontroly (§ 111 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
  5. doklad o vykonaní emisnej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha (§ 120 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
  6. úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá alebo ciest I. triedy, (§ 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov),
  7. doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič vozidla podlieha (§ 89 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  8. povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, ak sú tieto užívané iným, než zvyčajným spôsobom (§ 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov),
  9. iné doklady ustanovené osobitným predpisom (napríklad zákon č. 56/2012 Z. z., § 12 zákona č. 280/2006 Z. z., zákon č. 106/2018 Z. z.).

Ak nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovená povinnosť mať pri vedení vozidla iný doklad, vodič nie je povinný takýto doklad predložiť ku kontrole policajtovi, ktorý vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.