Skočiť na obsah

Farba vozidla a jej zmena

Farba vozidla je evidenčný údaj, ktorý sa eviduje a uvádza sa v dokladoch vozidla – v osvedčení o evidencii časť I a v osvedčení o evidencii časť II; pri neevidovaných vozidlách sa tiež uvádza v technickom osvedčení vozidla.

U vozidiel, ktoré podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel, spôsob vykonávania zmien v evidencii vozidiel je upravený v § 116 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.“).

Pri zmene farby vozidla u vozidiel, ktoré podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel, podľa § 116 ods. 1 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. je držiteľ vozidla povinný osobne oznámiť orgánu Policajného zboru, kde je vozidlo evidované trvalú zmenu farby. Túto zmenu je potrebné oznámiť do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny farby vozidla je podľa § 116 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. povinný na vykonanie evidenčných úkonov predložiť odborný posudok o kontrole originality s výsledkom „spôsobilé“ nie starší ako 15 dní.

V prípade, že k zmene farby vozidla dôjde nalepením fólie, čo navonok pôsobí dojmom inej farby, než je pôvodná farba, tak v tomto prípade možno konštatovať, že sa jedná o zmenu farby vozidla, a je potrebné vykonať zmeny v evidencii vozidiel a vykonať zápis zmeny farby do dokladov vozidla. Nie je pri tom podstatné, či k zmene farby vozidla dôjde napr. trvalým prestriekaním základnej farby vozidla, alebo nalepením fólie. Z hľadiska policajnej praxe je rozhodujúce, ako vyzerá vozidlo z celkového vizuálneho hľadiska, čo je dôležité pre plnenie úloh Policajného zboru, nakoľko farebné vyhotovenie vozidla sa používa aj ako jeden z dôležitých identifikátorov vozidla v systéme pátrania po vozidlách.

Čo sa týka zápisu farby vozidla do evidencie vozidiel je možné do informačného systému zadať hlavnú farbu a jednu doplnkovú farbu, ktorá sa zapisuje do určenej pozície v časti Ďalšie úradné záznamy osvedčenia o evidencii časť II.

Čiastočná zmena farby napríklad olepenie kapoty alebo strechy vozidla nemožno považovať za trvalú zmenu farby vozidla, ale iba za zmenu údajov na vozidle, nakoľko nedochádza k trvalej zmene farby vozidla a pôvodná farba vozidla sa nemení, mení sa len doplnková farba. Držiteľom vozidla doporučujeme požiadať orgán Policajného zboru o zmenu doplnkovej farby vozidla (v tomto prípade nie je potrebné predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla).

Pri technickej kontrole vozidla sa pri posudzovaní v kontrolnom úkone č. 105 (Farba vozidla) považuje farba jeho vonkajšieho povrchu, bez ohľadu na to, ako je vyhotovená. V prípade vozidiel s celou karosériou oblepenou farebnou fóliou bude farbou vozidla farba fólie.

Ak farba vozidla pri technickej kontrole vozidla nesúhlasí so záznamom v osvedčení o evidencii časť I, v osvedčení o evidencii časť II, alebo v doklade, ktorý bol predložený namiesto neho (napr. potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I, osvedčenia o evidencii časť II vydanom príslušným orgánom Policajného zboru) vozidlo sa klasifikuje chybou vážne (označené písmenom "B").

Čo sa týka zmeny farby v dokladoch vozidla, tak ide o evidenčný úkon, ktorý sa vykonáva na príslušnom orgáne Policajného zboru podľa § 116 ods. 1 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. V prípade akýchkoľvek nejasnosti so zmenou farby v dokladoch vozidla Vám odporúčame obrátiť sa na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, keďže orgány Policajného zboru (dopravné inšpektoráty) patria do ich pôsobnosti.