Skočiť na obsah

Fólie montované na zasklené plochy motorových vozidiel

Fólie určené na montáž na zasklené plochy motorových vozidiel slúžia hlavne ako ochrana proti slnečnému žiareniu, prerazeniu skla alebo ako nosiče reklám (reklamné fólie) a sú podľa zákona č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 106/2018 Z. z.") definované ako doplnkové príslušenstvo a výbava ( samostatné technické jednotky).

Schvaľovanie fólií

Vzhľadom na to, že pre samostatné technické jednotky (fólie proti slnečnému žiareniu, reklamné fólie alebo bezpečnostné fólie) v súčasnosti neexistuje žiadny medzinárodný predpis (napr. smernica ES, alebo predpis EHK), podľa ktorého by bolo možné udeliť typové schválenie (typové schválenie ES alebo homologizáciu samostatnej technickej jednotky) a ktoré by následne, na základe medzinárodných dohôd, boli jednotlivé krajiny, ktoré k týmto dohodám pristúpili, povinné uznávať, si každá krajina môže navrhnúť vlastné technické požiadavky a udeľovať tzv. národné typové schválenie na základe národnej legislatívy.

V Slovenskej republike sa pri udeľovaní typového schválenia fólií postupuje podľa ustanovení  § 17 zákona č. 106/2018 Z. z.

Každá fólia, ktorá má udelené typové schválenie v Slovenskej republike, má pridelenú značku typového schválenia a musí splniť technické požiadavky, ako napríklad požiadavky na svetelnú  priepustnosť alebo požiadavky na horľavosť materiálov,  stanovené vyhláškou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (ďalej len „vyhláška č. 134/2018 Z. z.). Typové schválenie sa preukazuje osvedčením o  typovom schválení. Zoznam typových schválení pre doplnkové príslušenstvo a výbavu vozidla – fólie na sklá motorových vozidiel udelených podľa ustanovení zákona č. 106/2018 Z. z. je dostupnú tu (.pdf, 686 kB).

Používanie a umiestnenie fólií na zasklených plochách motorových vozidiel

Používanie fólií na zasklených plochách motorových vozidiel, ako dodatočnej výbavy, upravuje vyhláška č. 134/2018 Z. z.

Umiestnenie fólií, dodatočné tónovanie skiel a vykonávanie úprav zasklených plôch, ktoré majú za následok zníženie priepustnosti svetla (napr. montáž proti slnečných fólií, reklamných fólií , fólií určených na tónovanie skiel alebo bezpečnostných fólií) je:

 • povolené
  1. na vozidlách kategórie M1 a N1 na zadné bočné sklá a na zadné sklo pod podmienkou, že vozidlo je vybavené pravým vonkajším spätným zrkadlom,
  2. na vozidlách kategórie M2 a M3 na zadné sklo, na bočné sklá určené na výhľad pre cestujúcich, okrem skiel dverí určených na výhľad z miesta vodiča, pričom tieto musia umožniť najmenej 50 % priepustnosti svetla a viditeľnosť do vozidla,
  3. pre ostatné vozidlá ( t.j. okrem vozidiel kategórie M1, M2, M3, N1 ) na zadné sklo, bočné sklá, ktoré sú určené na výhľad z miest pre cestujúcich, okrem skiel dverí, určených na výhľad z miesta vodiča,
  4. pre bezpečnostné fólie na ochranu proti prerazeniu skla (len čírej farby), ktoré možno použiť na zasklených plochách vozidiel kategórie M1 a N, okrem čelného skla.
 •  zakázané
  1.  na čelnom skle a na predných bočných sklách vozidla na strane vodiča a jehospolujazdca. To neplatí pre zatemňovací pás, ktorý musí spĺňať nasledovné požiadavky :
   • musí byť umiestnený mimo vzťažnej plochy čelného skla tak, aby sa zabezpečila ochrana proti oslneniu s plynulým prechodom zo 75 % na najmenej 40% priepustnosti svetla vrátane skla a bez plynulého prechodu najmenej 50 % priepustnosti  svetla vrátane skla,
   • zatemňovací pás môže zasahovať najviac 100 mm od vrchného okraja čelného skla po celej jeho šírke a nesmie pohlcovať farbu návestných svetiel a svetelných signálov.

Hlavným dôvodom zákazu dodatočného tónovania skiel (montáž protislnečných fólií, reklamných fólií, fólií určených na tónovanie skiel alebo iná úprava, ktorá má za následok zníženie svetelnej priepustnosti) na čelnom a predných bočných sklách je dodržiavanie ustanovenia § 13 vyhlášky č. 134/2018, podľa ktorého musí byť z miesta vodiča zabezpečený výhľad za všetkých prevádzkových a poveternostných podmienok. Nemyslí sa tým výhľad iba dopredu, ale aj výhľad do strán, a to práve cez predné bočné sklá vozidla, pričom takáto montáž by mohla  zásadným spôsobom negatívne ovplyvniť výhľad z miesta vodiča, najmä pri vedení vozidla v noci alebo za šera.

Ďalším dôvodom zákazu je aj fakt, že montážou fólií proti slnečnému žiareniu sa eliminuje pozitívny efekt povinného celoročného denného svietenia motorových vozidiel. Taktiež príslušníci policajného zboru v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, ako aj ostatní účastníci cestnej premávky, potrebujú, aby bol vodič vozidla cez predné bočné sklo dostatočne viditeľný. Dajú sa tak lepšie a včasnejšie spozorovať reakcie vodiča na situácie na cestách a ľahšie odhadnúť jeho konanie.

(Napríklad v prípade situácie na križovatke tvaru T, kde hlavná cesta vedie rovno a prechádza po nej cyklista, pričom z vedľajšej cesty prichádza vozidlo s tmavými prednými sklami. Cyklista, ktorý prechádza po hlavnej ceste nevidí, čo robí vodič v zatmavenom vozidle a či vôbec reaguje na jeho prítomnosť . Ak by vodič prichádzajúci z vedľajšej cesty nemal tmavé sklá, cyklista na hlavnej by videl, či registruje jeho prítomnosť na hlavnej ceste (pozerá sa na neho), a teda či má úmysel dať mu prednosť.)

Na základe uvedeného Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky neudeľuje výnimku pre tónovanie čelného alebo predných bočných skiel vozidiel.

Na sklách motorových vozidiel evidovaných v Slovenskej republike, je možné použiť len schválené fólie, ktoré musia byť označené schvaľovacou značkou, pričom značka typového schválenia  musí byť umiestnená na každej fólii nalepenej na skle motorového vozidla.

Montáž fólií na zasklené plochy motorových vozidiel

Montáž fólií na sklá motorových vozidiel musí byť vykonávaná a potvrdená odbornými pracovníkmi zaškolenými výrobcom alebo zástupcom výrobcu  fólií v zmluvných odborných pracoviskách výrobcu alebo zástupcu výrobcu fólií.

Montáž schváleného typu fólií na zasklené plochy motorových vozidiel sa preukazuje potvrdením o vykonaní montáže fólií, v ktorom musí byť uvedené identifikačného čísla vozidla VIN, evidenčné číslo vozidla, značka a vyhotovenie typu fólie, názov schvaľujúceho orgánu, číslo a dátum schválenia, dátum vykonania montáže, značka typového schválenia.

Potvrdenie o montáži vystaví pri montáži fólií pracovník odborného pracoviska, v ktorom bola montáž vykonaná, pričom formát potvrdenia určuje výrobca alebo zástupca výrobcu fólií a schvaľuje ho Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.