Skočiť na obsah

Kedy je vozidlo nespôsobilé?

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 6 odsek 2 ustanovuje povinnosť pre prevádzkovateľa vozidla, ktorý nesmie prikázať a ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré nespĺňa ustanovené podmienky, teda vozidlo, ktoré je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v cestnej premávke možno prevádzkovať len vozidlo, ktoré je

 1. schválené na prevádzku v cestnej premávke (to sa nevzťahuje na ostatné cestné vozidlá a na ostatné zvláštne vozidlá),
 2. spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a
 3. technicky spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

Nespôsobilosť vozidla na prevádzku v cestnej premávke je, keď prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo, ktoré

 1. nie je schválené na prevádzku v cestnej premávke,
 2. sa nezhoduje so schváleným typom alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou,
 3. nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak tejto povinnosti podlieha, alebo do evidencie vozidiel iného štátu okrem novozakúpeného vozidla podliehajúceho prihláseniu do evidencie vozidiel, ktoré je vybavené platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom,
 4. nemá platnú technickú kontrolu pravidelnú, ak takej kontrole podlieha,
 5. nemá platnú emisnú kontrolu pravidelnú, ak takej kontrole podlieha,
 6. nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v dokladoch vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené,
 7. bolo hodnotené výsledkom „nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ pri kontrole originality vozidla, ak takej kontrole podlieha,
 8. prekračuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla,
 9. prekračuje svojimi rozmermi a hmotnosťami najväčšie povolené rozmery a najväčšie povolené hmotnosti ustanovené vykonávacím právnym predpisom bez povolenia na zvláštne užívanie ciest,
 10. má pozastavenú prevádzku.

Nespôsobilosťou vozidla sa tiež rozumie, keď

 1. prevádzkovateľ historického vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať historické vozidlo, ktoré nemá platný preukaz historického vozidla, nie je vybavené platným osvedčením o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo platným osvedčením o evidencii časť I a časť II, a tabuľkou alebo tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom.
 2. prevádzkovateľ športového vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať športové vozidlo, ktoré nemá platný preukaz športového vozidla, nie je vybavené platným osvedčením o pridelení zvláštneho evidenčného čísla alebo platným osvedčením o evidencii časť I a časť II, a tabuľkou alebo tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom.

Nespôsobilosť vozidla na prevádzku v cestnej premávke kontrolujú v rámci bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgány Policajného zboru a pri zistení nespôsobilosti vozidla alebo technickej nespôsobilosti vozidla sú oprávnení za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky uložiť pokutu prípadne aj zadržať osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II podľa § 72 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.