Kedy je vozidlo nespôsobilé?

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 6 odsek 2 ustanovuje povinnosť pre prevádzkovateľa vozidla, ktorý nesmie prikázať a ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré nespĺňa ustanovené podmienky, teda vozidlo, ktoré je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Nespôsobilosť vozidla na premávku na pozemných komunikáciách je administratívny dôvod t.j., ak prevádzkovateľ vozidla si neplní povinnosti prevádzkovateľa vozidla vyplývajúce z § 21 odsek 2 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nespôsobilosťou vozidla sa rozumie, ak vozidlo:

 1. nie je schválené na premávku na pozemných komunikáciách,
 2. sa nezhoduje so schváleným typom alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou,
 3. poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru v zmysle ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
 4. nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak takejto povinnosti podlieha, alebo do evidencie vozidiel iného štátu okrem novozakúpeného vozidla, ktoré je vybavené platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom,
 5. nie je vybavené platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom, alebo zvláštnym evidenčným číslom, ak tejto povinnosti podlieha, alebo platnou tabuľkou alebo tabuľkami s evidenčným číslom iného štátu,
 6. nemá doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ak sa toto poistenie vyžaduje v zmysle zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 7. nemá osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla,
 8. nemá platné osvedčenie o technickej kontrole,
 9. nemá platné osvedčenie o emisnej kontrole,
 10. nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedenom v osvedčení o evidencii alebo technickom osvedčení vozidla (pozn. ak im bolo také číslo pridelené),
 11. bolo pri kontrole originality vozidla hodnotené výsledkom nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
 12. svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti ustanovené nariadením vlády bez povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.

Nespôsobilosťou vozidla sa tiež rozumie, ak:

 1. historické vozidlo nemá platný preukaz historického vozidla a nie je vybavené platným osvedčením o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tabuľkou alebo tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom,
 2. športové vozidlo nemá platný preukaz športového vozidla a nie je vybavené platným osvedčením o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tabuľkou alebo tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom,
 3. ostatné vozidlá, nemotorové pracovné stroje a nemotorové vozidlá ťahané alebo tlačené peši idúcou osobou nespĺňajú technické požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.

Ak je vozidlo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách musí byť podľa § 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov vyradené z premávky na pozemných komunikáciách do času, kým sa zistené chyby neodstránia.

Nespôsobilosť vozidla na premávku na pozemných komunikáciách kontrolujú v rámci bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky kontrolné orgány v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a pri zistení nespôsobilosti vozidla alebo technickej nespôsobilosti vozidla sú oprávnení za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky uložiť pokutu prípadne aj zadržať osvedčenie o evidencii.