Skočiť na obsah

Kedy je vozidlo technicky nespôsobilé?

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 6 odsek 2 ustanovuje povinnosť pre prevádzkovateľa vozidla, ktorý nesmie prikázať a ani dovoliť, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré nespĺňa ustanovené podmienky, teda vozidlo, ktoré je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

Podľa § 44 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v cestnej premávke možno prevádzkovať len vozidlo, ktoré je

  1. schválené na prevádzku v cestnej premávke (to sa nevzťahuje na ostatné cestné vozidlá a na ostatné zvláštne vozidlá),
  2. spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke a
  3. technicky spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

Technickú nespôsobilosť vozidla na prevádzku v cestnej premávke ustanovuje vykonávací právny predpis, konkrétne vyhláška č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (ďalej len „vyhláška č. 134/2018 Z. z.“).

V § 2 vyhlášky č. 134/2018 Z. z. sú upravené základné ustanovenie o technickej nespôsobilosti vozidla a to technickou nespôsobilosťou vozidla na prevádzku v cestnej premávke je každý stav na vozidle, ktorý môže

  1. bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla, vplyvom ktorých môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, alebo
  2. byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti, životného prostredia, verejného zdravia alebo zdrojom znečistenia alebo poškodenia cesty.

Jednotlivé stavy technickej nespôsobilosti vozidla upravuje § 3 vyhlášky č. 134/2018 Z. z.

Technickú nespôsobilosť vozidla na prevádzku v cestnej premávke kontrolujú v rámci bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgány Policajného zboru a pri zistení nespôsobilosti vozidla alebo technickej nespôsobilosti vozidla sú oprávnení za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky uložiť pokutu prípadne aj zadržať osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II podľa § 72 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.