Skočiť na obsah

Navijaky - vybavenie vozidla navijakom, zápis navijaku do dokladov vozidla

Navijaky menších rozmerov a hmotností, ktoré svojou montážou na vozidlo nemenia druh vozidla, druh karosérie alebo účel použitia samotného vozidla,  slúžiace najmä na vyprosťovanie vozidiel, na ktorých sú namontované, prípadne na vyprosťovanie iných vozidiel, sa považujú za doplnkové príslušenstvo a výbavu vozidla, čo je podľa § 2 písm. aa) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“) samostatnou technickou jednotkou, ktorá podlieha schváleniu podľa ustanovení uvedeného zákona.

Hromadne dovážané navijaky do Slovenskej republiky prostredníctvom zástupcu výrobcu (hromadného dovozcu/importéra), prípadne hromadne vyrábané navijaky, musia byť typovo schválené podľa § 8 zákona č. 725/2004 Z. z. a musí byť na nich umiestnený a upevnený výrobný štítok a schvaľovacia značka v tvare „27MD N-xxxxx“. V tomto prípade obdrží zákazník k navijaku od zástupcu výrobcu, príp. výrobcu, vyplnené potvrdenie o montáži navijaku  na vozidlo spolu s fotokópiou osvedčenia o typovom schválení vydaného ministerstvom vrátane jeho príloh.

V prípade jednotlivého dovozu navijaku do Slovenskej republiky, prípadne jednotlivej výroby, navijak podlieha schváleniu jednotlivej samostatnej technickej jednotky v súlade s § 15 zákona č. 725/2004 Z. z., pričom žiadateľ je povinný o schválenie požiadať písomne miestne príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby.

Vybavenie vozidla navijakom, ako doplnkovým príslušenstvom nad rámec vyhotovenia vozidla, musí byť zapísané v dokladoch vozidla – osvedčení o evidencii časť II alebo technickom osvedčení vozidla. Zápis vykoná, na žiadosť držiteľa/prevádzkovateľa vozidla, miestne príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a následne je držiteľ/prevádzkovateľ vozidla povinný nahlásiť zmeny vykonané v osvedčení o evidencii časť II na príslušnom orgáne Policajného zboru, v obvode ktorého je vozidlo evidované.

  1. Podkladom pre zápis pri typovo schválených navijakoch je potvrdenie o montáži navijaku  na vozidlo vystavené držiteľom typového schválenia, t.j. zástupcom výrobcu alebo výrobcom spolu s fotokópiou osvedčenia o typovom schválení a jeho príloh.
  2. Podkladom pre zápis pri jednotlivo schválených navijakoch sú doklady vydané okresným úradom, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, prípadne protokol o skúškach jednotlivo dovezeného/vyrobeného navijaku vystavený poverenou technickou službou overovania vozidiel.

 

  1. V prípade navijaku, ktorého vlastná hmotnosť vrátane príslušenstva je nižšia ako 3 % prevádzkovej hmotnosti vozidla (údaj uvedený v položke č. 31 G osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla), na ktorom je navijak namontovaný, vybavenie vozidla navijakom sa vyznačí v osvedčení o evidencii časť II, resp. technickom osvedčení vozidla, v časti zvláštnej výbavy, pričom sa vždy vystaví a vydá nové osvedčenie o evidencii časť II, resp. technické osvedčenie vozidla. Na základe údajov z merania a váženia podľa noriem STN sa v položke č. 31G Prevádzková hmotnosť osvedčenia uvedie skutočná prevádzková hmotnosť a v položke č. 29.1 Celková dĺžka uvedie skutočná celková dĺžka vozidla vrátane namontovaného navijaku. V položke „Ďalšie úradné záznamy“ sa uvedie, že vozidlo je vybavené schváleným navijakom s uvedením jeho značky, typu, výrobného čísla a schvaľovacej značky, napr. v tvare: „Vozidlo je vybavené navijakom značky ...., typu ...., výrobného čísla ...., schvaľovacej značky 27 MD N-xxxxx.
  2. V prípade navijaku, ktorého vlastná hmotnosť vrátane príslušenstva je vyššia ako 3 % prevádzkovej hmotnosti vozidla (údaj uvedený v položke č. 31 G osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla), na ktorom je navijak namontovaný, vybavenie vozidla navijakom sa, z dôvodu značnej zmeny hmotnosti, rozloženia hmotnosti na nápravy a zmeny rozmerov vozidla, považuje za prestavbu vozidla v súlade s § 17 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 725/2004 Z. z. V tomto prípade sa ďalej postupuje podľa ustanovení § 18 až § 20 zákona č. 725/2004 Z. z.

Hodnota 3 % prevádzkovej hmotnosti vychádza z ustanovení nariadenia Komisie (EÚ) 1230/2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie v prípade hmotností a rozmerov motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, kedy na účely zhody vozidla so schváleným typom môže byť skutočná hmotnosť vozidla v tolerancii ± 3 % od prevádzkovej hmotnosti stanovenej výrobcom vozidla.

Uvedené neplatí pre navijaky, montážou ktorých dochádza k zmene druhu vozidla, druhu karosérie alebo účelu použitia vozidla, napr. montáž navijaku na poľnohospodársky traktor v rámci jeho vybavenia a zmeny na lesnícke použitie alebo montáž navijaku na nadstavbu na prepravu vozidiel, ktorým by sa vykonávalo vyprosťovanie vozidiel a ich naťahovanie na nadstavbu prepravného vozidla.