Skočiť na obsah

Používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách I. a II. triedy

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky dáva do pozornosti prevádzkovateľom vozidiel ustanovenie § 39 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa ktorého používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách je s výnimkou ciest III. triedy, miestnych komunikácií a účelových komunikácií zakázané, to neplatí

  1. pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty I. a II. triedy s tým, že cesty I. triedy nemôžu používať
    1. v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 hodín a
    2. v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 hodín,
  2. pre zvláštne motorové vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby a zvláštne motorové vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, pri živelných pohromách, pri výkone činnosti spojenej s údržbou, opravami a výstavbou ciest,
  3. ak je používanie zvláštnych motorových vozidiel dovolené na základe povolenia na zvláštne užívanie ciest.

Podľa ustanovenia § 140 ods. 1 písm. a) v mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, sa môže povoliť výnimka z uvedeného ustanovenia, pričom v povolení výnimky sa určia podmienky jej používania, časová a územná platnosť a iné prípadné obmedzenia.

Výnimku povoľuje orgán Policajného zboru (dopravný inšpektorát); ak takáto výnimka presahuje územie kraja, povoľuje ju Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Výnimku možno povoliť najviac na jeden rok.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky môže za podmienok podľa § 140 ods. 1 vydať všeobecné povolenie výnimky s platnosťou na celé územie Slovenskej republiky.

Výnimka sa povolí iba vozidlu, ktoré má osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla.

Obsah žiadosti o povolenie výnimky, jej povolenie a zrušenie je ustanovené v § 140 ods. 5, 6, 7 a 8. Viac informácií o povoľovaní výnimiek a správnych poplatkoch Vám poskytnú orgány Policajného zboru.

Vzhľadom na to, že zákon č. 8/2009 Z. z. nepatrí do pôsobnosti Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ale do pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, preto v prípade akýchkoľvek otázok alebo pre podrobnejšie vysvetlenie Vám odporúčame obrátiť sa priamo na Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.