Skočiť na obsah

Spájanie vozidiel do jazdných súprav – najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla udávaná výrobcom motorového vozidla a najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla (24102/2011/ŠDÚ/z. 55063 a 12928/2015/C222-SCDPK/21779)

Definície jednotlivých hmotností v súlade s nariadením komisie (EÚ) č. 1230/2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie v prípade hmotností a rozmerov motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, a mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES:

  • Hmotnosť vozidla v pohotovostnom stave = Prevádzková hmotnosť (položka č. 31 G v osvedčení o evidencii), resp.:
    • v prípade motorových vozidiel hmotnosť vozidla, s palivovou(-ými) nádržou(-ami) naplnenou(-ými) najmenej na 90 % jej (ich) kapacity vrátane hmotnosti vodiča, paliva a kvapalín, so štandardným vybavením v súlade so špecifikáciami výrobcu a ak je namontované, tak zahŕňa aj hmotnosť karosérie, kabíny, spojovacieho zariadenia a rezervného(-ých) kolesa (kolies), ako aj náradia,
    • v prípade prípojného vozidla hmotnosť vozidla vrátane paliva a kvapalín, so štandardným vybavením v súlade so špecifikáciami výrobcu a ak je namontované, tak zahŕňa aj hmotnosť karosérie, kabíny, spojovacieho zariadenia a rezervného(-ých) kolesa (kolies), ako aj náradia
  • Technicky prípustná maximálna naložená hmotnosť = Najväčšia prípustná celková hmotnosť (položka č. 32 F.1 v osvedčení o evidencii) – maximálna hmotnosť vozidla stanovená výrobcom na základe spôsobu jeho konštrukcie konštrukčných parametrov. Technicky prípustná naložená hmotnosť prípojného vozidla alebo návesu zahŕňa statickú hmotnosť prenášanú na pripojené ťažné vozidlo.
  • Technicky prípustná maximálna prípojná hmotnosť = Najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla (položka č. 35 O.1 a 36 O.2 v osvedčení o evidencii) – maximálna hmotnosť ťahaných vozidiel stanovená výrobcom.
  • Technicky prípustná maximálna hmotnosť v bode spojenia ťažného vozidla = Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia (položka č. 46 v osvedčení o evidencii) – hmotnosť zodpovedajúca maximálnemu prípustnému statickému vertikálnemu zaťaženiu na bod spojenia (hodnota „S“ alebo „U“) ťažného vozidla, na základe konštrukčných parametrov spojovacieho zariadenia a ťažného vozidla.
  • Technicky prípustná maximálna hmotnosť v bode spojenia návesu, prívesu so stredovou nápravou alebo prívesu s pevným ojom = Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia (položka č. 46 v osvedčení o evidencii) – hmotnosť zodpovedajúca maximálnemu prípustnému statickému vertikálnemu zaťaženiu na bod spojenia (hodnota „S“ alebo „U“) prenášanému prípojným vozidlom na ťažné vozidlo, na základe konštrukčných parametrov spojovacieho zariadenia a prípojného vozidla.
  • Technicky prípustná maximálne naložená hmotnosť jazdnej súpravy = Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (položka č. 34 F.3 v osvedčení o evidencii) – maximálna hmotnosť stanovená pre jazdnú súpravu motorového vozidla s jedným alebo viacerými prípojnými vozidlami na základe spôsobu jeho konštrukcie a konštrukčných parametrov alebo maximálnej hmotnosti stanovenej pre jazdnú súpravu ťahača a návesu.

Výrobca motorového vozidla s ohľadom na konštrukciu vozidla, výkon motora, brzdný účinok a pod. určuje najväčšiu prípustnú hmotnosť prípojného vozidla (brzdeného a nebrzdeného), ktoré je možné za toto vozidlo zapojiť, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy ako aj druh spájacieho zariadenia a najväčšiu prípustnú hmotnosť v bode spojenia. Dokumentácia s uvedenými údajmi sa predkladá pri schvaľovaní motorového vozidla, tieto údaje sú uvedené aj v osvedčení o evidencii, osvedčení o evidencii časť I a časť II a technickom osvedčení vozidla a taktiež osvedčení o zhode vozidla COC ako aj na výrobnom štítku vozidla.

Výrobca prípojného vozidla s ohľadom na konštrukciu vozidla, konštrukciu spájacieho zariadenia, náprav, brzdového systému a pod. určuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla. Táto hmotnosť je uvedená v osvedčení o evidencii, osvedčení o evidencii časť I a časť II a taktiež osvedčení o zhode vozidla COC ako aj na výrobnom štítku vozidla.

Najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla je súčtom prevádzkovej hmotnosti prípojného vozidla v nenaloženom stave a užitočnej hmotnosti nákladu.

Okamžitou hmotnosťou vozidla je hmotnosť vozidla zistená v danom okamihu počas premávky. Je to súčet prevádzkovej hmotnosti a hmotnosti nákladu, osôb a pomocného zariadenia prechodne pripojeného na vozidlo. Okamžitá hmotnosť vozidla nesmie byť väčšia ako je celková hmotnosť vozidla.

Vzhľadom na bezpečnosť premávky za motorové (ťažné) vozidlo môže byť zapojené prípojné vozidlo príslušnej kategórie, ktorého okamžitá hmotnosť (súčet prevádzkovej hmotnosti a hmotnosti nákladu, príp. pomocných zariadení)  neprevyšuje najväčšiu prípustnú hmotnosť prípojného vozidla uvedenú v osvedčení o evidencii motorového (ťažného) vozidla a ktorého okamžitá hmotnosť v bode spojenia neprevyšuje najväčšiu prípustnú hmotnosť v bode spojenia uvedenú v osvedčení o evidencii motorového (ťažného) vozidla. Najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla ako aj najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia uvedená v osvedčení o evidencii prípojného vozidla môže byť pritom vyššia, ako je uvedené v osvedčení o evidencii motorového (ťažného) vozidla.

Príklad 1: Za motorové vozidlo vybavené spájacím zariadením, ktoré má v osvedčení o evidencii uvedenú najväčšiu prípustnú hmotnosť prípojného vozidla brzdeného 2000 kg, možno zapojiť len také brzdené prípojné vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť nie je väčšia ako 2000 kg. Tzn., že ak je prevádzková hmotnosť prípojného vozidla napr. 500 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla 2500 kg, na takomto prípojnom vozidle môže byť naložený náklad maximálne 1500 kg.

Príklad 2: Za motorové vozidlo vybavené spájacím zariadením, ktoré má v osvedčení o evidencii uvedenú najväčšiu prípustnú hmotnosť prípojného vozidla nebrzdeného 500 kg, možno zapojiť len také nebrzdené prípojné vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť nie je väčšia ako 500 kg. Tzn., že ak je prevádzková hmotnosť prípojného vozidla napr. 150 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla 750 kg, na takomto prípojnom vozidle môže byť naložený náklad maximálne 350 kg.

Príklad 3: Za motorové vozidlo – ťahač návesu, ktoré má v osvedčení o evidencii uvedenú najväčšiu prípustnú hmotnosť prípojného vozidla brzdeného 32000 kg a najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia 11000 kg, možno zapojiť taký náves, ktorého okamžitá hmotnosť nie je väčšia ako 32000 kg. Tzn., že ak je prevádzková hmotnosť návesu napr. 8500 kg, najväčšia prípustná celková hmotnosť 36000 kg a najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia 13000 kg, na takomto návese môže byť naložený náklad maximálne 23500 kg, pričom okamžité zvislé statické zaťaženie na točnicu nesmie prevýšiť 11000 kg.