Skočiť na obsah

Svetelné zariadenia vozidiel

Svetelné zariadenie vozidla je zariadenie určené na osvetlenie vozovky alebo na vyžarovanie svetelného signálu pre ostatných užívateľov pozemných komunikácií. Svietidlá na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom a odrazové sklá sa tiež považujú za svietidlá. Za svietidlo sa nepovažujú zadné tabuľky s evidenčným číslom vyžarujúcim svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla a systém osvetlenia prevádzkových dverí autobusov (vozidlá kategórie M2 a M3).

Na vozidlách sa smú počas prevádzky v cestnej premávke používať len svetelné zdroje a zariadenia v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarovaného alebo odrážaného svetla, podľa druhu a kategórie vozidla. Svetelné zariadenia na vozidlách musia spĺňať ustanovené technické požiadavky, podľa ktorých musia byť homologizované alebo musia mať udelené typové schválenie ES. Schválené zariadenia sú označené príslušnou schvaľovacou značkou. V blízkosti schvaľovacej značky svetelných zariadení sa nachádzajú ďalšie symboly a označenia, z ktorých sa dá, okrem iného, zistiť, aký svetelný zdroj má byť v danom prípade použitý.

Presné podmienky montáže a používania svietidiel na vozidle definuje § 16 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška č. 134/2018 Z. z.") a pre vozidlá kategórie M,N a O predpis EHK č. 48 Jednotné ustanovenia na homologizáciu vozidiel z hľadiska montáže zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu (ďalej len "predpis EHK č. 48").

Svetelné zdroje a zariadenia na vozidle, farba a poloha svetelných zariadení a geometrická viditeľnosť jednotlivých svetiel musia byť v súlade s ustanoveniami vyššie uvedených predpisov, pričom predpis EHK č. 48 presne definujú požiadavky na jednotlivé zdroje svetla a ich umiestnenie.

Na vozidlá možno dodatočne montovať svetelné zariadenia na označenie vozidiel taxislužby, autoškoly, sanitných vozidiel, hasičských vozidiel a vozidiel hromadnej osobnej dopravy, napríklad presvetlené smerové a číselné tabule, pričom ich montážou nesmie byť narušený výhľad z miesta vodiča, ani ustanovená geometrická viditeľnosť ostatných svetelných zariadení a musia vyžarovať neprerušované svetlo nepremennej farby. Ďalej možno na vozidle použiť svetelné zariadenia vyžarujúce svetlo bielej farby určené na:

  1. osvetlenie ložnej plochy vozidla,
  2. osvetlenie spájacieho zariadenia pre prípojné vozidlá,
  3. osvetlenie návesu pre zapojenie vozidiel do jazdných súprav (na zadnej časti ťahača návesu)
  4. osvetlenie prívesného náradia na práce výlučne mimo pozemných komunikácií,
  5. hľadanie (hľadací svetlomet),
  6. vykonávanie práce (pracovné svetlomety).

Tieto zariadenia nie je prípustné používať za obvyklej cestnej premávky a ich činnosť musí byť v zornom poli vodiča signalizovaná neprerušovane svietiacim oznamovačom.

Iné svetelné zariadenia, ako sú predpísané a povolené pre daný druh a kategóriu vozidla v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarovaného alebo odrážaného svetla, nesmú byť na vozidle, ktoré je prevádzkované v cestnej premávke, umiestnené. Uvedené znamená, že používanie rôznych druhov podsvietenia vozidla (neónové trubice pod vozidlom, podsvietenie prednej mriežky vozidla a pod.), svetelný reklamný LED panel , alebo svetelných krížov a iných podobných svetelných zariadení umiestňovaných na vozidlo, je zakázané. Ich použitím v cestnej premávke môže dochádzať k oslepeniu vodičov protiidúcich vozidiel alebo si ich vodiči môžu mýliť  s vozidlami s právom prednostnej jazdy, čím by mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo môže dôjsť k odpútaniu pozornosti iných vodičov a tým pádom k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky.

Podrobné informácie o denných prevádzkových svietidlách.

Podrobné informácie o výmene halogénových svetlometov za xenónové.

Výmena originálnych hlavných svetlometov vozidla za tzv. “ Devil Eyes“ alebo “AngelEyes“, ktorých súčasťou sú aj denné prevádzkové svietidlá, a ich použitie v prevádzke v premávke na pozemných komunikáciách  je možná len v prípade, ak sú splnené ustanovené technické požiadavky. To znamená že predmetné svietidlá sú určené pre daný druh a kategóriu vozidla, sú homologizované v súlade s predpisom EHK č. 48, pričom musia byť označené príslušnou schvaľovacou značkou.