Skočiť na obsah

Technická a emisná kontrola kolesových traktorov a ich prípojných vozidiel

V zmysle ustanovenia § 47 ods. 1 písm. a) vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly vozidlá kategórie T1a, T2a, T3a, T4a a R2, R3a, R4a podliehajú technickej kontrole pravidelnej v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách.

Podľa § 51 ods. 1 písm. a) vyhlášky MDV SR č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly vozidlá kategórie T1a, T2a, T3a, T4a podliehajú emisnej kontrole pravidelnej v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách.

V zmysle ustanovenia § 47 ods. 1 písm. b) vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly vozidlá kategórie T1b, T2b, T3b, T4b a R3b, R4b podliehajú technickej kontrole pravidelnej v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách.

Podľa § 51 ods. 1 písm. b) vyhlášky MDV SR č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly vozidlá kategórie T1b, T2b, T3b, T4b podliehajú emisnej kontrole pravidelnej v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách.

Viac o technických kontrolách vozidiel nájdete na stránke technickej služby pre technické kontroly www.testek.sk.

Viac o emisných kontrolách motorových vozidiel nájdete na stránke technickej služby pre emisné kontroly www.seka.sk.

Každý prevádzkovateľ vozidla je bez vyzvania a na vlastné náklady povinný podrobiť vozidlo v ustanovených lehotách technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej.

Ak prevádzkovateľ vozidla uvedenú povinnosť poruší, okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií uloží prevádzkovateľovi vozidla pokutu 165,97 eur za to, že nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej a zároveň začne správne konanie vo veci vyradenia vozidla z cestnej premávky natrvalo, ak v ustanovenej lehote (spravidla 30 dní) nepodrobí vozidlo technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej, pričom musí predložiť protokol o technickej kontrole vozidla alebo protokol o emisnej kontrole motorového vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.