Technická a emisná kontrola kolesových traktorov a ich prípojných vozidiel

Od 1. januára 2009 vozidlá kategórie T (kolesové traktory) a vozidlá kategórie R (prípojné vozidlá za traktory) podliehajú prvýkrát technickej kontrole pravidelnej a vozidlá kategórie T aj emisnej kontrole pravidelnej.

S účinnosťou od 20. novembra 2009 podľa § 47 ods. 1 písm. f) vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z. vozidlá kategórie T a R podliehajú technickej kontrole pravidelnej v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách. Vozidlá kategórie T podľa § 67 ods. 1 písm. f) vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z. podliehajú emisnej kontrole pravidelnej v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách.

Viac o technických kontrolách vozidiel nájdete na stránke poverenej technickej služby pre technické kontroly www.testek.sk.

Viac o emisných kontrolách motorových vozidiel nájdete na stránke poverenej technickej služby pre emisné kontroly www.seka.sk.

Každý prevádzkovateľ vozidla je bez vyzvania a na vlastné náklady povinný podrobiť vozidlo v ustanovených lehotách technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej.

Ak prevádzkovateľ vozidla uvedenú povinnosť poruší, obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie uloží prevádzkovateľovi vozidla pokutu 165,97 eura za to, že nepodrobil vozidlo v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej a zároveň začne správne konanie vo veci vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách natrvalo, ak v ustanovenej lehote (spravidla 30 dní) nepodrobí vozidlo technickej kontrole pravidelnej alebo emisnej kontrole pravidelnej, pričom musí predložiť protokol o technickej kontrole vozidla alebo protokol o emisnej kontrole motorového vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.