Skočiť na obsah

Vyradenie neexistujúceho starého vozidla z evidencie vozidiel

Od 1. januára 2016 sa vyradenie neexistujúceho starého vozidla z evidencie vozidiel riadi ustanoveniami nového zákona č. 79/2015 Z. z. (.pdf, 652 kB) o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z.“).

Podľa § 68 zákona č. 79/2015 Z. z. držiteľ vozidla, ktoré prestalo existovať pred jeho vyradením z evidencie vozidiel, alebo držiteľ vozidla, ktorý nevie preukázať, ako naložil s vozidlom, ktoré podľa jeho tvrdenia už neexistuje, je oprávnený na účely takého vyradenia podať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (príslušný okresný úrad) žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla. Žiadateľ je povinný po podaní žiadosti zaplatiť príspevok do Environmentálneho fondu; to neplatí ak držiteľ nadobudne neexistujúce vozidlo dedením. Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na základe žiadosti a po zaplatení príspevku do Environmentálneho fondu vydá rozhodnutie o neexistencii vozidla, ak v konaní zásadným spôsobom nevznikla odôvodnená pochybnosť o neexistencii vozidla ani o pravdivosti žiadateľom uvádzaných údajov o dôvodoch neexistencie vozidla, v opačnom prípade konanie zastaví. Rozhodnutie o neexistencii vozidla obsahuje

  1. identifikačné údaje žiadateľa,
  2. identifikačné údaje o vozidle vrátane údaja o kategórii vozidla,
  3. podané vysvetlenie o dôvode neexistencie vozidla,
  4. údaj o tom, že v konaní nedošlo k spochybneniu žiadateľom uvádzaných údajov o dôvodoch neexistencie vozidla.

Podľa § 41 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. (.pdf, 1,16 MB), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len „vyhláška č. 371/2015 Z. z.“) žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla obsahuje

  1. identifikačné údaje žiadateľa,
  2. identifikačné údaje o vozidle,
  3. zdôvodnenie neexistencie vozidla.

Žiadosť sa podáva na tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 20 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. Vzor tlačiva nájdete TU (.pdf, 254 kB).

Ak žiadosť podáva držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom tohto vozidla, priloží sa súhlas vlastníka vozidla s touto žiadosťou. Prílohou žiadosti je na nahliadnutie osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a tabuľka s evidenčným číslom vozidla, ktorého sa žiadosť týka, ak existujú.

Príspevok do Environmentálneho fondu, ktorý platí žiadateľ o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla, je podľa § 41 ods. 5 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. 500 eur za jedno vozidlo.

Na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva o neexistencii vozidla si držiteľ starého vozidla môže následne na príslušnom orgáne Policajného zboru (dopravnom inšpektoráte) požiadať o vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a to bez toho, aby vozidlo muselo byť odovzdané osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Správny poplatok za takéto vyradenie vozidla z evidencie vozidiel je 5,- eur.

V prípadne akýchkoľvek dotazov a informácií ohľadne žiadosti o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla resp. rozhodnutia o neexistencii vozidla alebo príspevku do Environmentálneho fondu vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z. z. resp. vyhlášky č. 371/2015 Z. z. Vám odporúčame kontaktovať Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, keďže predmetný zákon a vyhláška patria do ich pôsobnosti.

V prípadne akýchkoľvek dotazov a informácií ohľadne vyradenia vozidla z evidencie na príslušnom orgáne Policajného zboru (dopravnom inšpektoráte) Vám odporúčame kontaktovať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, keďže evidovanie vozidiel patrí do ich pôsobnosti.