Skočiť na obsah

Zápis spájacieho zariadenia do dokladov vozidla

Zápis spájacieho zariadenia ja podľa § 37 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018Z. z.“) v nadväznosti na § 41 písm. a) vyhlášky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 131/2018 Z. z.“) inou technickou zmenou na vozidle, ktorá nie je prestavbou vozidla.

Spájacie zariadenie vozidla sa zapisuje do osvedčenia o evidencii časť II, kde v položkách 44 až 46 sa uvádza:

 • 44.1 Trieda spájacieho zariadenia (znamená klasifikáciu spájacieho zariadenia podľa typu a rozdielov medzi štandardnými spájacími zariadeniami a neštandardnými spájacími zariadeniami; napr. „A50-X“, „C50-X“ a podobne),
 • 44.2 Značka spájacieho zariadenia (ide o označenie výrobcu spájacieho zariadenia, napríklad „ROCKINGER“, „GALIA“ a podobne.),
 • 44.3 Typ spájacieho zariadenia (ide o výrobcom stanovené označenie spájacieho zariadenia znamenajúce spájacie zariadenie, ktoré je dané triedou spájacieho zariadenia, značkou výrobcu, vonkajším tvarom alebo hlavnými rozmermi alebo inými základnými rozdielmi v konštrukcii a charakteristickými hodnotami D, S, V a U, napríklad "56E"),
 • 45 Schvaľovacia značka spájacieho zariadenia (ide o značku typového schválenia ES spájacieho zariadenia, napríklad "e1 00-1234", homologizačnú značku spájacieho zariadenia, napríklad "E8 00-1234" alebo značku typového schválenia spájacieho zariadenia, napríklad "27MD N-12345"),
 • 46 Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia (znamená hmotnosť v "kg" zodpovedajúcu najväčšiemu prípustnému statickému vertikálnemu zaťaženiu prenášanému prípojným vozidlom na ťažné vozidlo v bode spojenia vychádzajúcu z konštrukcie motorového vozidla a/alebo spájacieho zariadenia a stanovenú výrobcom).

V prípade viacerých spájacích zariadení sa druhé spájacie zariadenie zapisuje do ďalších úradných záznamov (typickým príkladom sú nákladné vozidlá na prepravu dreva, kde v osvedčení o evidencii časť II sa zapisuje točnica triedy G50-X a v ďalších úradných záznamoch sa zapisuje čap triedy C50-X).

Dodatočná montáž spájacieho zariadenia na motorových vozidlách je možná len na motorových vozidlách, ktoré sú určené na ťahanie prípojných vozidiel. To znamená v osvedčení o evidencii časť II sú v položkách 34 a 35 uvedené najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy a najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla.

Zápis spájacieho zariadenia do osvedčenia o evidencii časť II pri vozidle prihlásenom do evidencie vozidiel v Slovenskej republike sa vykonáva na okresnom úrade, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe návrhu na zmenu údajov v osvedčení o evidencii časti II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle, ktorý obsahuje  

 1. identifikačné údaje navrhovateľa,
 2. identifikačné údaje vozidla v rozsahu
  • značka vozidla,
  • obchodný názov vozidla,
  • typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla,
  • druh vozidla,
  • kategória vozidla,
  • obchodné meno výrobcu vozidla,
  • identifikačné číslo vozidla VIN,
  • evidenčné číslo vozidla,
 3. originál osvedčenia o evidencii časť I a časť II alebo originál technického osvedčenia vozidla v listinnej podobe; a to aj pri elektronickej komunikácii,
 4. potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia na vozidlo určeným spôsobom,  
 5. doklad o schválení spájacieho zariadenia z ktorého vyplýva, že daný typ spájacieho zariadenia je určený pre daný typ vozidla,
 6. protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní montáže spájacieho zariadenia, s uvedením údajov o spájacom zariadení potrebných na zápis zmeny údajov alebo potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla, že montáž spájacieho zariadenia bola vykonaná v ním určenom montážnom pracovisku ustanoveným spôsobom.

  Doklad o schválení spájacieho zariadenia musí byť vydaný vždy podľa príslušných smerníc alebo predpisov EHK alebo pri (národnom) typovom schválení osvedčenie o typovom schválení komponentu spolu s návodom na montáž (záručný list). Z tohto dokladu musí byť vždy zrejmé o aké spájacie zariadenie ide (trieda, značka, typ, schvaľovacia značka a najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia). Dokladom o schválení spájacieho zariadenia môže byť aj typové schválenie ES vozidla daného typu vozidla, kde v informačnom dokumente sú uvedené konkrétne variantné spájacie zariadenia, ktoré môžu byť na danom type vozidla namontované, vrátane triedy, značky, typu, schvaľovacej značka spájacieho zariadenia.

  Pri zápise spájacieho zariadenia, ktoré bolo použité na inom vozidle evidovanom v Slovenskej republike, z ktorého bolo demontované, sa zápis spájacieho zariadenia vykoná na základe

 1. návrhu držiteľa (vlastníka) vozidla o vykonanie zmeny (o zápis spájacieho zariadenia),
 2. potvrdenia o montáži spájacieho zariadenia,
 3. fotokópie predchádzajúceho osvedčenia o evidencii, v ktorom je zapísané spájacie zariadenie a ktoré bolo demontované, ak ide o zhodný typ vozidla alebo dokladu o schválení spájacieho zariadenia, z ktorého vyplýva, že daný typ spájacieho zariadenia je určený pre daný typ vozidla,
 4. osvedčenia o evidencii časti II; v prípade, ak osvedčenie o evidencii časť II nebolo vydané, predloží sa osvedčenie o evidencii časť I,
 5. zaplatenia správneho poplatku (6,- eur za vydanie každej časti osvedčenia o evidencii).

V prípade výmeny spájacieho zariadenia za tú istú triedu spájacieho zariadenia sa postupuje obdobne ako je uvedené vyššie (napríklad keď sa točnica na ťahači návesu vymieňa za točnicu tej istej triedy alebo keď sa oko oja prípojného vozidla vymieňa za oko oja tej istej triedy).

Správny zápis spájacieho zariadenia v dokladoch vozidla je dôležitý. Spájacie zariadenie namontované na vozidle sa kontroluje v rámci technickej kontroly vozidla a v prípade nezhody údajov na výrobnom štítku spájacieho zariadenia s údajmi zapísanými v dokladoch vozidla, vozidlo nie je hodnotené ako „spôsobilé“ na premávku na pozemných komunikáciách. Preto aby sa predišlo neskorším nedorozumeniam odporúčame všetkým držiteľom (vlastníkom) vozidiel, aby údajom zapísaným v dokladoch vozidla venovali patričnú pozornosť a údaje si skontrolovali so skutočným stavom.

V prípade akýchkoľvek nejasnosti so zápisom spájacieho zariadenia do dokladov vozidla Vám odporúčame obrátiť sa na ktorýkoľvek okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Zápis spájacieho zariadenia (okrem zápisu spájacieho zariadenia, ktoré bolo použité na inom vozidle evidovanom v Slovenskej republike) môžu podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať aj príslušné orgány Policajného zboru (dopravné inšpektoráty).