Zápis spájacieho zariadenia do dokladov vozidla

Zákonom č. 388/2013 Z. z. bola schválená zmena pri zápisoch spájacieho zariadenia do dokladov vozidla. Od 01.01.2014 zápisy spájacieho zariadenia nevykonávajú odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresných úradov, ale vykonávajú ich príslušné orgány Policajného zboru (dopravné inšpektoráty).

Spájacie zariadenie vozidla sa zapisuje do osvedčenia o evidencii časť II, kde v položkách 44 až 46 sa uvádza:

 • 44.1 Trieda spájacieho zariadenia (znamená klasifikáciu spájacieho zariadenia podľa typu a rozdielov medzi štandardnými spájacími zariadeniami a neštandardnými spájacími zariadeniami; napr. „A50-X“, „C50-X“ a podobne),
 • 44.2 Značka spájacieho zariadenia (ide o označenie výrobcu spájacieho zariadenia, napríklad „ROCKINGER“, „GALIA“ a podobne.),
 • 44.3 Typ spájacieho zariadenia (ide o výrobcom stanovené označenie spájacieho zariadenia znamenajúce spájacie zariadenie, ktoré je dané triedou spájacieho zariadenia, značkou výrobcu, vonkajším tvarom alebo hlavnými rozmermi alebo inými základnými rozdielmi v konštrukcii a charakteristickými hodnotami D, S, V a U, napríklad "56E"),
 • 45 Schvaľovacia značka spájacieho zariadenia (ide o značku typového schválenia ES spájacieho zariadenia, napríklad "e1 00-1234", homologizačnú značku spájacieho zariadenia, napríklad "E8 00-1234" alebo značku typového schválenia spájacieho zariadenia, napríklad "27MD N-12345"),
 • 46 Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia (znamená hmotnosť v "kg" zodpovedajúcu najväčšiemu prípustnému statickému vertikálnemu zaťaženiu prenášanému prípojným vozidlom na ťažné vozidlo v bode spojenia vychádzajúcu z konštrukcie motorového vozidla a/alebo spájacieho zariadenia a stanovenú výrobcom).

V prípade viacerých spájacích zariadení sa druhé spájacie zariadenie zapisuje do ďalších úradných záznamov (typickým príkladom sú nákladné vozidlá na prepravu dreva, kde v osvedčení o evidencii časť II sa zapisuje točnica triedy G50-X a v ďalších úradných záznamoch sa zapisuje čap triedy C50-X).

Dodatočná montáž spájacieho zariadenia na motorových vozidlách je možná len na motorových vozidlách, ktoré sú určené na ťahanie prípojných vozidiel. To znamená v osvedčení o evidencii časť II sú v položkách 34 a 35 uvedené najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy a najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla.

Zápis spájacieho zariadenia do osvedčenia o evidencii časť II pri vozidle prihlásenom do evidencie vozidiel v Slovenskej republike sa vykonáva na príslušnom orgáne Policajného zboru (dopravnom inšpektoráte) na základe

 1. žiadosti držiteľa (vlastníka) vozidla o vykonanie zmeny (o zápis spájacieho zariadenia),
 2. potvrdenia o montáži spájacieho zariadenia,
 3. dokladu o schválení spájacieho zariadenia,
 4. osvedčenia o evidencii časti II; v prípade, ak osvedčenie o evidencii časť II nebolo vydané predloží sa osvedčenie o evidencii časť I,
 5. zaplatenia správneho poplatku (6,- eur za vydanie každej časti osvedčenia o evidencii).

Doklad o schválení spájacieho zariadenia musí byť vydaný vždy podľa príslušných smerníc alebo predpisov EHK alebo pri (národnom) typovom schválení osvedčenie o typovom schválení komponentu spolu s návodom na montáž (záručný list). Z tohto dokladu musí byť vždy zrejmé o aké spájacie zariadenie ide (trieda, značka, typ, schvaľovacia značka a najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia). Dokladom o schválení spájacieho zariadenia môže byť aj typové schválenie ES vozidla daného typu vozidla, kde v informačnom dokumente sú uvedené konkrétne variantné spájacie zariadenia, ktoré môžu byť na danom type vozidla namontované, vrátane triedy, značky, typu, schvaľovacej značka spájacieho zariadenia.

Pri zápise spájacieho zariadenia, ktoré bolo použité na inom vozidle evidovanom v Slovenskej republike, z ktorého bolo demontované, sa zápis spájacieho zariadenia vykoná na základe

 1. žiadosti držiteľa (vlastníka) vozidla o vykonanie zmeny (o zápis spájacieho zariadenia),
 2. potvrdenia o montáži spájacieho zariadenia,
 3. fotokópie predchádzajúceho osvedčenia o evidencii, v ktorom je zapísané spájacie zariadenie a ktoré bolo demontované, ak ide o zhodný typ vozidla alebo dokladu o schválení spájacieho zariadenia, z ktorého vyplýva, že daný typ spájacieho zariadenia je určený pre daný typ vozidla,
 4. osvedčenia o evidencii časti II; v prípade, ak osvedčenie o evidencii časť II nebolo vydané, predloží sa osvedčenie o evidencii časť I,
 5. zaplatenia správneho poplatku (6,- eur za vydanie každej časti osvedčenia o evidencii).

V prípade výmeny spájacieho zariadenia za tú istú triedu spájacieho zariadenia sa postupuje obdobne ako je uvedené vyššie (napríklad keď sa točnica na ťahači návesu vymieňa za točnicu tej istej triedy alebo keď sa oko oja prípojného vozidla vymieňa za oko oja tej istej triedy).

Žiadosť o zápis spájacieho zariadenia nájdete TU (.pdf, 51,3 kB) a potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia nájdete TU (.pdf, 99,6 kB).

Správny zápis spájacieho zariadenia v dokladoch vozidla je dôležitý. Spájacie zariadenie namontované na vozidle sa kontroluje v rámci technickej kontroly vozidla a v prípade nezhody údajov na výrobnom štítku spájacieho zariadenia s údajmi zapísanými v dokladoch vozidla, vozidlo nie je hodnotené ako „spôsobilé“ na premávku na pozemných komunikáciách. Preto aby sa predišlo neskorším nedorozumeniam odporúčame všetkým držiteľom (vlastníkom) vozidiel, aby údajom zapísaným v dokladoch vozidla venovali patričnú pozornosť a údaje si skontrolovali so skutočným stavom. Vzorový príklad správneho zápisu spájacieho zariadenia triedy A50-X do osvedčenia o evidencii časť II nájdete TU (.pdf, 277 kB).

V prípade akýchkoľvek nejasnosti so zápisom spájacieho zariadenia do dokladov vozidla Vám odporúčame obrátiť sa na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, keďže orgány Policajného zboru (dopravné inšpektoráty) patria do ich pôsobnosti.