Skočiť na obsah

Palubné zariadenie na monitorovanie spotreby paliva a/alebo energie (zariadenie OBFCM)

Podľa článku 4a nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 v platnom znení (ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151“) výrobca zabezpečí, že nasledujúce vozidlá kategórií M1 a N1 sú vybavené zariadením na určovanie, ukladanie a sprístupňovanie dostupných údajov o množstve paliva a/alebo elektrickej energie spotrebovanej na prevádzku vozidla:

 1. vozidlá s výlučne spaľovacím motorom a hybridné elektrické vozidlá bez externého nabíjania (NOVC-HEV) výlučne s pohonom na minerálnu naftu, bionaftu, benzín, etanol alebo akúkoľvek kombináciu týchto palív,
 2. hybridné elektrické vozidlo s externým nabíjaním (OVC-HEV) s pohonom na elektrickú energiu a jedno z palív uvedených v bode 1.

Zariadenie na monitorovanie spotreby paliva a/alebo elektrickej energie musí spĺňať požiadavky stanovené v prílohe XXII nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151.

Palubné zariadenie na monitorovanie spotreby paliva a/alebo energie (On-board Fuel and/or Energy Consumption Monitoring Device) označované ako „zariadenie OBFCM“ je definované v prílohe XXII nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1151 a ide o každý prvok konštrukcie, softvérový a/alebo hardvérový, ktorý sníma a využíva parametre vozidla, motora, paliva a/alebo elektrickej energie na zisťovanie a sprístupňovanie prinajmenšom ustanovených informácií a na zaznamenanie hodnôt počas používania vozidla na palube.

Pomocou zariadenia OBFCM sa na palube vozidla zisťujú minimálne nasledujúce parametre a zaznamenajú sa hodnoty za čas používania vozidla:

 • pre všetky vozidlá s výnimkou vozidiel OVC-HEV:
 1. celkové množstvo spotrebovaného paliva (za čas používania) (litre);
 2. celková prejdená vzdialenosť (za čas používania) (kilometre);
 3. prietok paliva v motore (gramy za sekundu);
 4. prietok paliva v motore (litre za hodinu);
 5. prietok paliva vo vozidle (gramy za sekundu);
 6. rýchlosť vozidla (kilometre za hodinu).
 • pre vozidlá OVC-HEV:
 1. celkové množstvo spotrebovaného paliva (za čas používania) (litre);
 2. celkové množstvo spotrebovaného paliva počas prevádzky s vybíjaním batérie (za čas používania) (litre);
 3. celkové množstvo spotrebovaného paliva počas prevádzky s možnosťou, aby vodič zvýšil stav nabitia (za čas používania) (litre);
 4. celková prejdená vzdialenosť (za čas používania) (kilometre);
 5. celková prejdená vzdialenosť počas prevádzky s vybíjaním batérie s vypnutým motorom (za čas používania) (kilometre);
 6. celková prejdená vzdialenosť počas prevádzky s vybíjaním batérie s motorom v chode (za čas používania) (kilometre);
 7. celková prejdená vzdialenosť počas prevádzky s možnosťou, aby vodič zvýšil stav nabitia (za čas používania) (kilometre);
 8. prietok paliva v motore (gramy za sekundu);
 9. prietok paliva v motore (litre za hodinu);
 10. prietok paliva vo vozidle (gramy za sekundu);
 11. rýchlosť vozidla (kilometre za hodinu);
 12. celková energia zo siete do batérie (za čas používania) (kWh).

Zariadením OBFCM sú povinne vybavené vozidlá kategórie M1 a N1 spĺňajúce emisnú normu „Euro 6d-ISC-FCM“ (spravidla vozidlá evidované od 1. januára 2021).