Skočiť na obsah

Zber a vykazovanie údajov získaných za skutočných jazdných podmienok z vozidiel

Článok 9 a 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/392 zo 4. marca 2021 o monitorovaní a vykazovaní údajov týkajúcich sa emisií CO2 z osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 a o zrušení vykonávacích nariadení Komisie (EÚ) č. 1014/2010, (EÚ) č. 293/2012, (EÚ) 2017/1152 a (EÚ) 2017/1153 (ďalej len „vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/392“) určuje, že u vozidiel kategórie M1 a N1, ktoré sú vybavené zariadeniami OBFCM, sa zbierajú údaje získané za skutočných jazdných podmienok spolu s identifikačnými číslami vozidla VIN.

Zber údajov získaných za skutočných jazdných podmienok vykonávajú

  • autorizovaní predajcovia alebo autorizované opravovne podľa článku 9 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/392 od 1. januára 2022,
  • technici technickej kontroly pri technickej kontrole podľa článku 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/392 od 20. mája 2023.

Zozbierané údaje zasielajú výrobcovia vozidiel získané prostredníctvom autorizovaných predajcov alebo autorizovaných opravovní a členské štáty získané prostredníctvom technikov technickej kontroly pri technickej kontrole Európskej komisii. Európska komisie bude zozbierané údaje anonymizovane zverejňovať a porovná ich s údajmi uvedenými v osvedčení o zhode COC.

Zber údajov získaných za skutočných jazdných podmienok sa vykoná vždy, pokiaľ vlastník vozidla výslovne neodmietne sprístupniť tieto údaje. Odmietnuť sprístupniť tieto údaje môže výlučne len vlastník vozidla a nie vodič vozidla alebo držiteľ vozidla.

Odmietnutie môže vykonať výlučne vlastník vozidla

  • ústnym vyhlásením po preukázaní, že ide o vlastníka vozidla a to priamo autorizovanému predajcovi, autorizovanej opravovni alebo technikovi technickej kontroly,
  • písomným vyhlásením vlastníka vozidla (podpis nemusí byť overený).