Skočiť na obsah

Zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby

Vyhláška č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke ustanovuje okruh vozidiel, ktoré môžu používať zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby (tzv. oranžové majáky) a postup ich schvaľovania.

Zvláštne výstražné svietidlo je svetelné zariadenie vyžarujúce prerušované svetlo oranžovej farby používané na vozidlách, ktoré by mohli svojou jazdou alebo pracovnou činnosťou ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Okruh vozidiel

Zvláštnym výstražným svietidlom vyžarujúcim prerušované svetlo oranžovej farby musia byť vybavené

 1. motorové a prípojné vozidlá vykonávajúce práce za jazdy alebo pri stojacom vozidle na  pozemnej komunikácii alebo  krajnici počas neuzavretej cestnej premávky,
 2. motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré svojimi rozmermi presahujú najväčšie prípustné rozmery vozidiel ustanovené na cestnú premávku,
 3. motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré svojimi hmotnosťami prevyšujú najväčšie prípustné hmotnosti vozidiel ustanovené na cestnú premávku,
 4. motorové vozidlá a prípojné vozidlá, pre ktoré to ustanoví typový schvaľovací úrad pri typovom schválení vozidla alebo schvaľovací úrad pri schválení jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného vozidla alebo príslušný cestný správny orgán, ktorý vydal povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa osobitného predpisu,
 5. pracovné stroje a ťahané vymeniteľné stroje, ktorých celková šírka presahuje 3 m, alebo pre ktoré to určí typový schvaľovací úrad pri typovom schválení vozidla alebo schvaľovací úrad pri schválení jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného vozidla,
 6. motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami a ich prípojné vozidlá, ktoré v cestnej premávke nedosiahnu vyššiu rýchlosť ako 30 km.h-1,
 7. vozidlá, ktoré vpredu prípadne vzadu sprevádzajú vozidlá uvedené v písmenách b) až f).

Vozidlá, na ktorých technická služba overovania vozidiel vykonáva testy alebo skúšky môžu byť dočasne vybavené zvláštnym výstražným svietidlom vyžarujúcim prerušované svetlo oranžovej farby, ktoré smie byť uvedené do činnosti len počas výkonu testov alebo skúšok.

Iné vozidlá ako tieto, nesmú v cestnej premávke používať zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby.

Schvaľovanie zvláštnych výstražných svietidiel

Zvláštne výstražné svietidlá musia byť homologizované podľa predpisu EHK č. 65

Zvláštne výstražné svietidlá musia byť na vozidlách umiestnené

 • na najvyššom mieste karosérie alebo nadstavby vozidla alebo čo najbližšie k najvyššiemu miestu, a to v pozdĺžnej strednej rovine vozidla alebo symetricky po oboch stranách tejto roviny,
 • tak, aby vždy aspoň jedno svietidlo bolo na vodorovnej pozemnej komunikácii priamo viditeľné z ktoréhokoľvek miesta vo výške 1 m nad pozemnou komunikáciou zo vzdialenosti 10 m od tohto svetelného zdroja,
 • tak, aby vo vzdialenosti menšej ako 750 mm v ľubovoľnom smere od svetelného zdroja výstražného svetla neboli iné svetelné zdroje, ktoré by mohli spôsobiť vzájomnú zámenu zvláštnych výstražných svietidiel.

Činnosť zvláštnych výstražných svietidiel a činnosť doplnkových zvláštnych výstražných svetelných zariadení vyžarujúcich prerušovaný tok svetla musí byť nezávislá od ostatných svetelných zariadení vonkajšieho osvetlenia vozidla a musí byť ľahko a spoľahlivo kontrolovateľná z miesta vodiča oznamovačom okrem zvláštnych výstražných svietidiel upevnených na karosériu vozidla pomocou magnetu alebo vákuovej prísavky bez samostatného vypínača.

Vozidlo so zvláštnymi výstražnými svietidlami môže byť naviac vybavené piatimi kusmi doplnkových zvláštnych výstražných svietidiel vyžarujúcich prerušovaný tok svetla oranžovej farby umiestnených na vozidle vpredu a vzadu, symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine, ktoré musia byť umiestnené svojim najnižším bodom činnej svietiacej plochy najmenej 400 mm nad rovinou pozemnej komunikácie. Usporiadanie svietidiel musí byť v jednom rade a na vozidle musia byť umiestnené horizontálne tak, že horná hrana činnej svietiacej plochy svietidiel smie presahovať horný obrys vozidla najviac o svoju výšku. Toto usporiadanie svietidiel môže byť nahradené doplnkovými zvláštnymi svietidlami usporiadanými do štvorca, s najviac piatimi svietidlami na jednej strane štvorca, ktoré sa umiestňujú na vozidlo vpredu a vzadu symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine, svojím najnižším bodom činnej svietiacej plochy musia byť umiestnené najmenej 400 mm nad rovinou pozemnej komunikácie a svojím najvyšším bodom činnej svietiacej plochy nesmú presahovať horný obrys vozidla. Vozidlo vybavené zvláštnymi výstražnými svietidlami oranžovej farby nesmie byť vybavené zvláštnym zvukovým výstražným znamením.

Vybavenie vozidla zvláštnym výstražným svietidlom musí byť zaznamenané v dokladoch vozidla (v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla) v často ďalšie úradné záznamy. Zápis vykonáva výrobca alebo zástupca výrobcu pri uvedení vozidla do prevádzky v cestnej premávke alebo schvaľovací úrad (príslušný odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu). Zvláštne výstražné svietidlá upevnené na karosérii pomocou magnetu alebo vákuovej prísavky bez samostatného vypínača sa nezaznamenávajú do dokladov vozidla. Ak vozidlo trvalo vybavené zvláštnym výstražným svietidlom nemá záznam v dokladoch vozidla, nemôže v cestnej premávke používať zvláštne výstražné svietidlo.

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu vykoná dodatočný záznam zvláštnych výstražných svietidiel na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa vozidla. Žiadosť sa podáva za každé vozidlo samostatne a obsahuje

 1. identifikačné údaje o žiadateľovi, ak ide o
  1. fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
  2. právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
 2. identifikačné údaje o vozidle, a to
  1. značku vozidla,
  2. obchodný názov vozidla,
  3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
  4. druh vozidla,
  5. kategóriu vozidla,
  6. obchodné meno výrobcu vozidla,
  7. identifikačné číslo vozidla VIN,
  8. evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla, ak je vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel,
 3. odôvodnenie vybavenia vozidla zvláštnym výstražným svietidlom.

Prílohou k žiadosti sú:

 1. osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla,
 2. protokol o technickej kontrole vozidla pravidelnej nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania s uvedením homologizačných značiek zvláštnych výstražných svietidiel a splnenia podmienok.

Zvláštne výstražné svietidlá modrej farby môžu používať iba vozidlá s právom prednostnej jazdy. Okruh vozidiel s právom prednostnej jazdy upravuje § 40 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon nepatrí do pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ale do pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, preto v prípade akýchkoľvek otázok Vám odporúčame obrátiť sa priamo na Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.