Skočiť na obsah

Zvolávacia servisná akcia vozidiel značiek VW, ŠKODA, AUDI, SEAT

Zástupca výrobcu vozidiel značky ŠKODA – spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 821 02 Bratislava a zástupca výrobcu vozidiel značky VOLKSWAGEN (VW), AUDI a SEAT  – spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava informovali Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, štátny dopravný úrad, ako príslušný správny orgán vo veciach opatrení na zabezpečenie zhody výroby vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek podľa § 99 písm. o) pätnásteho a osemnásteho bodu zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, o spustení zvolávacej akcie vozidiel ohľadom emisií oxidov dusíka NOx od deviateho týždňa tohto roku.

Servisná akcia sa týka vozidiel vybavených vznetovými motormi s objemom 1.2, 1.6 a 2.0 litra výrobcu Volkswagen AG, Nemecko s interným označením EA189, ktorých softvér riadiacej jednotky optimalizuje emisie oxidov dusíka (NOx) počas testovania vozidla na dynamometri, čím dochádza v reálnej premávke k zvýšeniu hodnôt emisií oxidov dusíka NOx oproti hodnotám nameraných v skúšobni v rámci schvaľovacieho procesu príslušných typov vozidiel značky VW, ŠKODA, AUDI a SEAT. Informácie k tejto veci a možnosť overenia vozidla podľa identifikačného čísla vozidla VIN ponúkajú zástupcovia výrobcov na svojich internetových stránkach:

http://www.skoda-auto.sk/mini-apps/overenie-vozidla-ea189/,

http://www.audi.sk/servis_a_prislusenstvo/zvolavacia_akcia/skontrolujte_si_vase_vin,

http://info.volkswagen.com/sk/sk/home?tab=check-own-car,

http://www.seat.sk/o-znacke/informacia-o-naftovych-motoroch/skontrolujte-svoje-vozidlo.

 

Tento stav je hodnotený ako nezhoda vozidla so schváleným typom, pričom v súlade s ustanoveniami smernice 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, výrobca vozidla navrhne schvaľovaciemu orgánu súbor opravných prostriedkov na zabezpečenie zhody vozidla so schváleným typom.

Schvaľovacie orgány Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Nemecko a Vehicle Certification Agency (VCA), UK, ktoré udelili typové schválenia ES dotknutým typom vozidiel značiek VW, ŠKODA, AUDI a SEAT, schválili návrh opatrení výrobcov vozidiel, resp. výrobcu dotknutých typov motorov s interným označením E189 na zabezpečenie zhody vozidiel so schváleným typom a o opatreniach informovali ostatné schvaľovacie orgány členských štátov EÚ, vrátane ministerstva dopravy. Uvedené schvaľovacie orgány prehodnotili vzniknutú situáciu a z dôvodu, že súčasný stav dotknutých vozidiel nepredstavuje vážne nebezpečenstvo pre bezpečnosť cestnej premávky alebo vážne poškodenie životného prostredia, nenariadili povinné stiahnutie vozidiel z predaja alebo z prevádzky v premávke v súlade s článkom 32 smernice 2007/46/ES.

Výrobca dotknutých vozidiel je povinný zabezpečiť, aby tieto vozidlá boli prevádzkované v premávke v takom stave, ktorý nepresahuje prípustné tolerancie stanovené príslušnými regulačnými aktmi (v tomto prípade stanovené nariadením (ES) 715/2007), pričom správy o vykonaných opatreniach a vozidlách s uvedením jednotlivých identifikačných čísel vozidiel VIN, ktoré boli podrobené servisnej akcii, je povinný predkladať príslušným schvaľovacím orgánom. V SR je táto povinnosť výrobcu vykonávaná prostredníctvom zástupcov výrobcu dotknutých vozidiel a ich zmluvných servisov, ktoré sa budú snažiť v maximálnej miere prispôsobiť prevádzkovateľom vozidiel tak, aby táto servisná akcia prevádzkovateľov vozidiel nezaťažovala, neobmedzovala a nevytvárala prevádzkovateľom akékoľvek nepohodlie. Ministerstvo bude počas priebehu servisnej akcie zbierať údaje o vozidlách, ktoré boli podrobené predmetnej zvolávacej akcii a ktoré podrobené neboli z dôvodu, že prevádzkovateľ vozidla na výzvu zástupcu výrobcu nereagoval alebo sa odmietol dostaviť na výkon servisného úkonu.

Ministerstvo odporúča prevádzkovateľom vozidiel značiek VW, ŠKODA, AUDI a SEAT vybavených dotknutými motormi s interným označením E189, ktorí budú prostredníctvom zástupcov výrobcu pozvaní na zvolávaciu servisnú akciu, aby túto možnosť využili a prispeli tak k ochrane životného prostredia.