Skočiť na obsah

On-line vypĺňanie „Záznamov o medzinárodnej preprave nákladov“ v rámci využívania trvalých prepravných povolení CEMT

Dňa 27.04.2015 bude/bol sprístupnený informačný systém k on-line vypĺňaniu „Záznamov o medzinárodnej preprave nákladov“ (ďalej len „Záznam“) v rámci využívania trvalých prepravných povolení CEMT.

Každý dopravca, ktorý je držiteľom prepravného povolenia CEMT, je povinný do systému zapisovať jednotlivé jazdy od začiatku príslušného kalendárneho roka (aj jazdy v rámci EÚ), ktoré musia byť zhodné so „Záznamom“ v papierovej podobe, pričom ostáva povinnosť zasielať biele kópie listov zo „Záznamu“ na adresu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (ďalej len „Ministerstvo“) v zmysle „Zásad pre používanie licencií CEMT“.

Prihlásenie do systému bude možné z web adresy na základe prihlasovacieho mena a hesla určených pracovníkom „Ministerstva“ a nie je možné ich meniť.

Dopravca zodpovedá za všetky údaje vložené do systému ako aj za šírenie prihlasovacích údajov.

Pracovníkmi „Ministerstva“ budú prebiehať kontrolné dni vždy k 1. dňu nasledujúceho mesiaca. On-line vypĺňanie „Záznamov“ bude okrem iného slúžiť aj ako podklad pre prideľovanie trvalých prepravných povolení CEMT na nasledujúce obdobie.

Pre prípadné otázky bola vytvorená e-mailová adresa: cemt@mindop.sk

Web adresa pre prihlásenie: https://www.telecom.gov.sk/zto/cemt/index.php

Prihlasovacie meno: IČO spoločnosti/dopravcu

Heslo: Bude zaslané jednotlivo každému dopravcovi na e-mailovú adresu, ktorá bola uvedená na preberacom protokole.