Skočiť na obsah

Činnosť a vnútorná organizácia okresných úradov

Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy, ktorý je preddavková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.

Štátnu správu vykonáva odbor okresného úradu alebo organizačný útvar odboru okresného úradu.

Štátnu správu, ktorú vykonávajú okresné úrady, riadia a kontrolujú v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria príslušné úseky štátnej správy. Ide o tzv. odvetvový princíp riadenia miestnej štátnej správy. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky riadi a kontroluje úsek štátnej správy cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Ďalšie podrobnosti o činnosti a vnútornej organizácii okresných úradov nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (http://www.minv.sk/?cinnost-a-vnutorna-organizacia-okresnych-uradov).