Skočiť na obsah

Okresné úrady v sídle kraja, odbory opravných prostriedkov, referáty cestnej dopravy a pozemný komunikácií

Zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli od 1.10.2013 zrušené obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a boli zriadené okresné úrady, ktoré vykonávajú miestnu štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Odbor opravný prostriedkov vrátane referátov cestnej dopravy a pozemných komunikácií je súčasťou okresných úradov v sídle kraja (Okresný úrad Bratislava, Okresný úrad Trnava, Okresný úrad Trenčín, Okresný úrad Nitra, Okresný úrad Žilina, Okresný úrad Banská Bystrica, Okresný úrad Prešov a Okresný úrad Košice), ktorý

  • riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy vykonávaný odbormi cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresných úradov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
  • vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode; ak v prvom stupni rozhoduje odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu v sídle kraja, vykonáva v druhom stupni štátnu správu, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
  • rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Odbor opravný prostriedkov, referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií vykonáva svoju činnosť v pôsobnosti

  • zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.

Podrobné informácie o okresných úradoch vrátane odborov opravných prostriedkov, referátov cestnej dopravy a pozemných komunikácií nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (http://www.minv.sk/?miestna_statna_sprava).