Skočiť na obsah

Vestník vlády Slovenskej republiky

Vo vestníku vlády Slovenskej republiky sa uverejňujú napríklad

  • vyhlášky okresných úradov a iných miestnych orgánov štátnej správy,
  • oznámenia o vydaní smerníc a vnútorných predpisov, ktorými ministerstvá a ostatné ústredné štátne orgány riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, inými miestnymi orgánmi štátnej správy, VÚC a obcami.

Od 1. apríla 2014 je vestník vlády SR vydávaný v elektronickej podobe a je uverejňovaný na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (http://www.minv.sk/?vestnik-vlady-sr).