Skočiť na obsah

Osvedčenie vodiča pre medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu v prenájme alebo za úhradu podľa licencie Spoločenstva

V prípade, že dopravca zamestnáva vodičov so štátnym občianstvom nečlenského štátu Európskej únie, každý takýto vodič musí mať vydané „osvedčenie vodiča pre medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu v prenájme alebo za úhradu podľa licencie Spoločenstva (čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh v platnom znení).

Osvedčenie vodiča sa vydáva na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je držiteľom licencie Spoločenstva pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh).

K žiadosti je potrebné priložiť:

  1. Kópiu licencie Spoločenstva dopravcu,
  2. Kópiu pasu,
  3. Kópiu vodičského preukazu,
  4. Kópiu registračného listu sociálnej poisťovne,
  5. Kópiu pracovnej zmluvy,
  6. Kópiu povolenia na pobyt + kópiu dodatočných údajov o zamestnaní alebo kópiu národného víza,
  7. Správny poplatok v celkovej hodnote 10,-€, (podľa položky 79 písm. l) časť VI. DOPRAVA sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov),
  8. Kópia dokladu preukazujúceho kvalifikáciu vodiča (harmonizovaný kód 95.dd.mm.rrrr).

Ministerstvo vydá osvedčenie vodiča až po doložení všetkých uvedených dokladov (príloh k žiadosti); osvedčenie vodiča nie je možné vydať s dodatočným zdokladovaním niektorej z požadovaných príloh k žiadosti.

Poznámka k 6. bodu

V prípade obnovy osvedčenia pre vodiča, ktorý je aj naďalej zamestnancom dopravcu, na ktorého bolo vydané prvotné osvedčenie, nie je potrebné k žiadosti prikladať kópiu dodatočných údajov o zamestnaní.

Podľa nariadenia vlády SR č. 113/2023 je možné udeliť národné víza pre vodičov nákladných vozidiel štátnym príslušníkom z tretích krajín (ISCO kód zamestnania č. 8332006). Z tohto dôvodu akceptujeme pri podaní žiadosti o vydanie osvedčenia vodiča okrem dokladu „povolenie na pobyt“ aj uvedené „národné vízum“. K národnému vízu nie je potrebné dokladať dodatočné údaje o zamestnaní.

Poznámka k 8. bodu

Podľa § 11 ods. 7 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.) vodičovi nákladnej dopravy, ktorý je štátnym občanom tretieho štátu a v čase podania žiadosti o vydanie osvedčenia vodiča je držiteľom dokladu s harmonizovaným kódom preukazujúcim absolvovanie základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku a je zamestnancom dopravcu so sídlom na území Slovenskej republiky alebo má Slovenskou republikou vydané pracovné povolenie, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky pri vydaní osvedčenia vodiča uvedie tento harmonizovaný kód aj do jeho časti s názvom „Poznámky“.

Žiadosti zasielajte na adresu:

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
odbor cestnej dopravy

Námestie slobody 6
P.O.BOX 100
810 05  Bratislava

Vzor žiadosti nájdete TU (.pdf, 200 kB).

Upozornenie:

Vodiči z nečlenských štátov, ktorí sú zamestnancami dopravcu členského štátu podliehajú povinnosti podrobiť sa kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku (pre segment od 2,5 do 3,5 tony nepodliehajú vodiči povinnosti podrobiť sa kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku). Podrobnosti nájdete TU.