Skočiť na obsah

Pôsobnosť štátneho dopravného úradu

C220 ŠTÁTNY DOPRAVNÝ ÚRAD

C221 Oddelenie cestnej dopravy

Zodpovednosti a právomoci:

(1) v oblasti cestnej dopravy:

a) vykonáva pôsobnosť vymedzenú zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,

b) riadi, kontroluje a usmerňuje výkon štátnej správy uskutočňovanej okresnými úradmi v sídle kraja,

c) udeľuje a odníma povolenia v pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave, ako aj na osobitné formy a neliberalizovanú dopravu,

d) udeľuje a odníma dopravné licencie v pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave,

e) zverejňuje zoznam vydaných povolení a dopravných licencií v pravidelnej autobusovej doprave na webovom sídle ministerstva a tento stav aktualizuje,

f) schvaľuje cestovné poriadky v pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave,

g) rozhoduje, v ktorých prípadoch možno prepravu vykonať bez prepravného povolenia,

h) rozhoduje v správnom konaní ako odvolací orgán proti prvostupňovým rozhodnutiam miestnych orgánov štátnej správy a samosprávy v prípadoch preneseného výkonu štátnej správy,

i) preskúmava v mimo odvolacom konaní rozhodnutia vydané orgánmi miestnej štátnej správy nižšieho stupňa a samosprávy,

j) zabezpečuje aktualizáciu skúšobných testov na výkon skúšok súvisiacich prepravou nebezpečných vecí a bezpečnostných poradcov podľa medzinárodnej dohody ADR, aktualizáciu skúšobných testov na výkon skúšok z odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy alebo prevádzkovateľa cestnej dopravy a prevádzkovateľa taxislužby a zabezpečuje aktualizáciu skúšobných testov na výkon skúšok z odbornej spôsobilosti vodiča taxislužby,

k) vydáva a odníma osvedčenia vodiča pre medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu, ktorá je podnikaním, v rámci povolenia spoločenstva,

l) eviduje a predkladá každé dva roky správu o činnosti Európskej Komisii, ktorá obsahuje:

1.prehľad o odvetví, pokiaľ ide o bezúhonnosť, finančnú spoľahlivosť a odbornú spôsobilosti,

2.počet udelených povolení za každý rok a podľa druhu, počet pozastavených povolení, odňatých povolení, počet vyhlásení o nespôsobilosti a ich dôvody,

3.počet osvedčení o odbornej spôsobilosti vydaných každý rok;

4.hlavné štatistiky o vnútroštátnych elektronických registroch a ich využívaní príslušnými orgánmi a prehľad o výmenách informácií s ostatnými členskými štátmi, ktorý zahŕňa najmä ročný počet zistených porušení oznámených iným členským štátom a doručené odpovede a ročný počet žiadostí a doručených odpovedí,

5.počet dopravcov, ktorí sú držiteľmi licencie Spoločenstva k 31. decembru predošlého roku, a o počte overených kópií vydaných s ohľadom na vozidlá, ktoré sú k uvedenému dňu v prevádzke,

6.počet osvedčení vodiča vydaných v predchádzajúcom kalendárnom roku, ako aj o počte osvedčení vodiča v obehu k 31. decembru toho istého roku,

7.počet povolení pre pravidelnú dopravu, ktoré boli vydané v predchádzajúcom roku, a celkový počet povolení pravidelnej dopravy, ktoré sú platné ku koncu tohto obdobia predkladania správ. Tieto informácie sa poskytujú samostatne pre každú krajinu určenia pravidelnej dopravy,

8.údaje o kabotážnej preprave, ktorú vo forme osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy vykonávajú počas obdobia predkladania správ dopravcovia, ktorí sú usadení v danom členskom štáte,

m) zabezpečuje činnosti súvisiace s jednotným informačným systémom v cestnej doprave,

n) prideľuje orgánom cudzích štátov jednorazové prepravné povolenia pre zahraničných dopravcov na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy na území Slovenskej republiky,

o) sprostredkúva odovzdanie prepravných povolení, ktoré sú pridelené príslušnými orgánmi iných štátov alebo medzinárodnou organizáciou vnútroštátnym dopravcom v medzinárodnej cestnej doprave a pri tom spolupracuje so záujmovým združením vnútroštátnych dopravcov,

p) vyhodnocuje využiteľnosť prepravných povolení CEMT pridelených vnútroštátnym dopravcom v medzinárodnej cestnej doprave a dvakrát ročne zasiela o tom informáciu medzinárodnej organizácii,

q) udeľuje sankcie, prípadne zakazuje výkon medzinárodnej cestnej dopravy zahraničnému alebo vnútroštátnemu dopravcovi v medzinárodnej cestnej doprave a ukladá pokutu dopravcovi za porušenie povinností, ak ide o medzinárodnú cestnú dopravu,

r) udeľuje povolenie zahraničnému dopravcovi na vykonanie prepravy medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky,

s) vydáva osvedčenie o odbornej príprave bezpečnostných poradcov a osvedčenie vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci,

t) poveruje právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky vykonávaním povinného školenia vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci a odbornej prípravy bezpečnostných poradcov,

u) organizuje skúšky, vymenováva a odvoláva členov skúšobných komisii v rámci odbornej prípravy bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci,

v) predkladá Európskej komisii každoročne správy a hlásenia o udalostiach pri prepravách nebezpečných vecí za uplynulý kalendárny rok,

w) poveruje okresný úrad v sídle kraja odovzdávaním jednorazových prepravných povolení,

x) zabezpečuje schválenie, výrobu, vydanie alebo distribúciu prepravných povolení, licencií spoločenstva, dopravných licencii, povolení v pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave, koncesií prevádzkovateľa taxislužby, osvedčení vodiča, potvrdení na dopravu pre vlastnú potrebu vykonávanú autokarmi alebo autobusmi medzi členskými štátmi, osvedčení o odbornej spôsobilosti, preukazov vodiča vozidiel taxislužby a tlačovín vyplývajúcich z vnútroštátnych predpisov a nariadení,

y) v súčinnosti s Európskou komisiou prijíma opatrenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1072/2009 a spolupracuje s členskými štátmi pri udeľovaní sankcií,

z) spolupracuje s členskými štátmi pri prijímaní opatrení v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1073/2009,

aa) v spolupráci s okresnými úradmi v sídle kraja vedie vnútroštátny elektronický register podnikov cestnej dopravy podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1071/2009 a v súlade s nariadeniami EP a Rady (ES) č. 1072/2009 a č. 1073/2009, zabezpečuje zápis o priestupkoch dopravcu do registra podnikov cestnej dopravy,

bb) priebežne zabezpečuje, aby vnútroštátny elektronický register podnikov cestnej dopravy bol prepojený a prístupný na celom území EÚ aktuálnymi údajmi,

cc) poveruje právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky výkonom určitých činností podľa dohody ADR na základe písomnej žiadosti,

dd) vedie evidenciu protokolov o skúškach vykonaných podľa dohody ADR, vydaných osvedčení o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu a ADR osvedčení o školení vodiča,

ee) vydáva jednotný celoštátny číselník autobusových liniek,

ff) riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti cestnej dopravy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

gg) rozhoduje v správnom konaní ako druhostupňový orgán proti rozhodnutiam miestnych orgánov štátnej správy nižšieho stupňa v rozsahu svojej pôsobnosti, ak to ustanovujú osobitné predpisy,

hh) pripravuje návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku cestnej dopravy,

(2) v oblasti záznamových zariadení a digitálnych tachografov riadi celoštátny systém vydávania a používania kariet do digitálnych tachografov vrátane kľúčov výcviku niektorých vodičov,

(3) spolupracuje pri tvorbe noriem v oblasti cestnej dopravy, spracováva medzinárodné dohody o cestnej doprave, zabezpečuje plnenie záväzkov a úloh týkajúcich sa ministerstva, ktoré vyplývajú z uzatvorených medzinárodných rozhodnutí a odporúčaní, medzinárodných zmlúv a dohôd,

(4) v oblasti koncepcií rozvoja cestnej dopravy:

a) pripravuje a posudzuje návrhy prognóz, koncepcií a dlhodobých programov rozvoja cestnej dopravy,

b) tvorí štátnu politiku, koncepciu programov dlhodobého rozvoja spoločenského systému alebo jeho jednotlivých oblastí v organizácii štátnej správy,

c) spolupracuje na tvorbe a ochrane životného prostredia s cieľom zníženia negatívnych účinkov cestnej dopravy na životné prostredie,

(5) zúčastňuje sa na rokovaniach medzinárodných organizácií, medzinárodných a rezortných rokovaniach za oblasť cestnej dopravy a realizuje prijaté závery,

(6) v oblasti autoškôl

a) vykonáva pôsobnosť vymedzenú zákonom č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b) riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach autoškôl a inštruktorských oprávnení,

c) vydáva skúšobné testy, zostavuje skúšobnú komisiu a zabezpečuje vykonávanie inštruktorských skúšok na udelenie inštruktorského oprávnenia a skúšok na predĺženie ich platnosti,

d) vydáva učebné osnovy kurzov,

e) určuje technické požiadavky na trenažéry alebo normy cvičiska a schvaľuje ich spôsobilosť na používanie v kurzoch,

f) schvaľuje identifikačné zariadenia a programové vybavenie autoškôl a rozhoduje o zmene a zrušení takéhoto schválenia,

g) vydáva skúšobný poriadok na vykonávanie inštruktorských skúšok,

h) určuje jednotné označenie výcvikových vozidiel a schvaľuje technické požiadavky na výrobu jednotného označenia ako komponentu motorového vozidla,

i) zabezpečuje výrobu a distribúciu tlačív inštruktorských preukazov, evidenčných kariet inštruktora autoškoly, preukazov a osvedčení o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov,

j) spolupracuje so Slovenskou komorou výcvikových zariadení autoškôl pri organizovaní inštruktorských kurzov, doškoľovacích kurzov inštruktorov a inštruktorských skúšok,

k) spolupracuje so Slovenskou komorou výcvikových zariadení autoškôl pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov, učebných osnov, skúšobných testov, skúšobného poriadku a technických požiadaviek pre trenažéry,

l) spolupracuje s orgánmi Policajného zboru v rámci svojej pôsobnosti ako aj pri koordinácii činností okresných úradov v sídle kraja pri výkone ich pôsobností,

m) zúčastňuje sa na rokovaniach medzinárodných organizácií, medzinárodných a rezortných rokovaniach za oblasť autoškôl a výcviku vodičov a realizuje prijaté závery,

(7) v oblasti základnej kvalifikácie a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

a) vykonáva pôsobnosť vymedzenú zákonom č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov,

b) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy vo veciach základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku,

c) zabezpečuje vyhotovenie, distribúciu a centrálnu evidenciu kvalifikačných kariet vodiča,

d) zúčastňuje sa na rokovaniach medzinárodných organizácií, medzinárodných a rezortných rokovaniach za oblasť základnej kvalifikácie a pravidelnom výcviku niektorých vodičov a realizuje prijaté závery,

(8) o odborných otázkach a opatreniach podľa odseku 1 písm. k) rozhoduje riaditeľ štátneho dopravného úradu.

 

C222 Oddelenie schvaľovania vozidiel

Zodpovednosti a právomoci:

(1) v oblasti legislatívy a medzinárodných zmlúv sa vecne podieľa na príprave návrhov zákonov, nariadení vlády, vyhlášok a metodík v oblasti prevádzky vozidiel v cestnej premávke, autoškôl, základnej kvalifikácie a pravidelnom výcviku niektorých vodičov a povinného používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách,

(2) v oblasti prevádzky vozidiel v cestnej premávke

a) vykonáva pôsobnosť vymedzenú zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b) v oblasti schvaľovania vozidiel, prevádzky vozidiel v cestnej premávke, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení

1. tvorí štátnu dopravnú politiku,

2. vypracúva koncepcie a rozvojové programy,

3. koordinuje celoštátny systém a spolupracuje v týchto oblastiach s ústrednými orgánmi štátnej správy v Slovenskej republike,

c) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy vykonávaný okresnými úradmi,

d) plní funkcie typového schvaľovacieho orgánu

1. rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení výrobcov alebo zástupcov výrobcu a vedie ich evidenciu,

2. rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení typových schválení celého vozidla a vedie ich evidenciu,

3. sprístupňuje udelené a odmietnuté typové schválenia EÚ celého vozidla typovým schvaľovacím orgánom iných členských štátov prostredníctvom európskeho výmenného systému pre typové schválenia,

4. rozhoduje o uznaní typových schválení EÚ vozidiel a vedie ich evidenciu,

5. uverejňuje spôsob zasielania údajov v elektronickej forme typovému schvaľovaciemu úradu a orgánu Policajného zboru,

6. povoľuje evidenciu, uvedenie na trh alebo do prevádzky nových vozidiel končiacich sérií; identifikačné čísla vozidla VIN nových vozidiel končiacich sérií elektronicky zasiela orgánu Policajného zboru,

7. rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení typových schválení vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a vedie ich evidenciu,

8. rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení schválení nebezpečných častí alebo vybavenia a vedie ich evidenciu,

9. rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení typových schválení EÚ spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov a vedie ich evidenciu,

10. sprístupňuje udelené a odmietnuté typové schválenia EÚ spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov typovým schvaľovacím orgánom iných členských štátov a Európskej komisii prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu,

11. vykonáva pôsobnosť súvisiacu so zabezpečením zhody výroby vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek,

12. rozhoduje o vykonaní ďalších testov a kontrol súvisiacich so schválením typu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek alebo s hromadnou prestavbou typu vozidla,

13. vykonáva štátny odborný dozor nad hromadnou výrobou typu vozidiel a nad hromadnou prestavbou typu vozidiel, nad hromadnou výrobou systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, nebezpečných častí alebo vybavenia a nad hromadnou výrobou spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov; ukladá pokuty a iné sankcie,

14. prijíma opatrenia, ak zistí nesúlad alebo nezhodu so schváleným typom vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, nebezpečnej časti alebo vybavenia alebo spaľovacieho motora necestných pojazdných strojov, pričom postupuje v súlade s ochrannými doložkami podľa osobitných predpisov o typovom schvaľovaní,

15. schvaľuje a prijíma opatrenia súvisiace so stiahnutím vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek alebo spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, pričom postupuje v súlade s ochrannými doložkami podľa osobitných predpisov o typovom schvaľovaní,

16. spolupracuje s orgánom dohľadu nad trhom podľa zákona č. 106/2018 Z. z. a s orgánmi dohľadu nad trhom iných členských štátov,

17. spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri výmene informácií o výskyte nebezpečných výrobkov prostredníctvom systému RAPEX,

18. povoľuje a schvaľuje hromadné prestavby a vedie ich evidenciu,

19. prideľuje náhradné identifikačné čísla vozidla VIN a vedie ich evidenciu; rozhodnutia o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN elektronicky zasiela technickej službe kontroly originality,

20. vydáva metodiku upravujúcu spôsob umiestňovania a upevňovania náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a uverejňuje ju vo vestníku ministerstva dopravy,

21. zabezpečuje výrobu, distribúciu a evidenciu vyrobených tlačív osvedčení o evidencii časti II a technických osvedčení vozidla a pred začatím výroby schvaľuje ich vzorové výtlačky; vyhlasuje za neplatné odcudzené alebo stratené tlačivá uvedených dokladov,

22. nariaďuje hromadnú výmenu osvedčení o evidencii častí II a technických osvedčení vozidiel,

23. dáva súhlas k vystaveniu duplikátu osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla,

24. je kontaktným miestom v súvislosti s dokladmi vozidla, v rámci ktorého

24a. zodpovedá za výmenu informácií medzi schvaľovacím úradom a príslušným orgánom členského štátu alebo zmluvného štátu v súvislosti s postupom pri odňatí osvedčenia o evidencii pri dovoze jednotlivého vozidla,

24b. oznamuje Európskej komisii vzory dokladov vozidla vydávané v Slovenskej republike,

25. ustanovuje postup vydávania dokladov vozidla pre vozidlá zastupiteľských úradov, diplomatov, konzulov z povolania a ďalších osôb, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunity počas svojho pôsobenia v Slovenskej republike, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť a uverejňuje ho vo vestníku ministerstva dopravy,

26. povoľuje skúšobnú prevádzku podľa zákona č. 106/2018 Z. z.,

27. zasiela Európskej komisii údaje týkajúce sa cestných technických kontrol,

28. je kontaktným miestom pre cestné technické kontroly, v rámci ktorého

28a. zabezpečuje koordináciu s kontaktnými miestami ostatných štátov,

28b. oznamuje kontaktným miestam ostatných štátov pri cestnej technickej kontrole zistené vážne alebo nebezpečné chyby na vozidlách evidovaných v týchto štátoch,

28c. oznamuje Európskej komisii zhromaždené informácie o kontrolovaných vozidlách na území Slovenskej republiky z celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol,

28d. zabezpečuje, ak je to potrebné, akúkoľvek inú výmenu informácií a poskytovanie pomoci kontaktným miestam ostatných štátov,

29. vyhlasuje výberové konanie na vykonávanie technickej služby, rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení poverení na vykonávanie činnosti technických služieb a vedie ich zoznam,

30. spolupracuje so Slovenskou národnou akreditačnou službou alebo s vnútroštátnym akreditačným orgánom iného členského štátu alebo zmluvného štátu pri posudzovaní a monitorovaní technickej služby overovania alebo pri akreditovaní technickej služby ako skúšobného laboratória alebo ako orgánu vykonávajúceho inšpekciu,

31. môže dočasne pôsobiť ako technická služba podľa zákona č. 106/2018 Z. z.,

32. oznamuje technické služby overovania za Slovenskú republiku v orgánoch Európskej hospodárskej komisie a Európskej únie,

33. rozhoduje o novom overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení a o doškoľovaní

technikov technickej kontroly, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality a technikov montáže plynových zariadení z dôvodov zásadnej zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona č. 106/2018 Z. z alebo metodík súvisiacich s vykonávaním týchto činností,

34. rozhoduje o schválení, zmene alebo zrušení osvedčení o vhodnosti zariadení používaných pri technickej kontrole, emisnej kontrole a kontrole originality,

35. rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení,

36. schvaľuje pred začatím výroby vzorové výtlačky tlačív dokladov, kontrolných nálepiek, emisných plakiet a inšpekčných nálepiek používaných pri technickej kontrole, emisnej kontrole, kontrole originality a montáži plynových zariadení,

37. ustanovuje podmienky na vedenie celoštátneho informačného systému technických kontrol, celoštátneho informačného systému emisných kontrol, celoštátneho informačného systému kontrol originality, celoštátneho informačného systému montáže plynových zariadení a celoštátneho informačného systému cestných technických kontrol vedených technickými službami a schvaľuje tieto informačné systémy; ministerstvo dopravy je vlastníkom údajov v týchto celoštátnych informačných systémoch,

38. schvaľuje metodiky používané pri technickej kontrole, emisnej kontrole, kontrole originality a montáži plynových zariadení a pri činnostiach technických služieb a uverejňuje ich vo vestníku ministerstva dopravy,

39. schvaľuje metodiky na vykonávanie technickej kontroly a na vykonávanie emisnej kontroly pre vozidlá prihlásené v osobitnej evidencii vozidiel,

40. je kontaktným miestom v súvislosti s vykonávaním kontrol technického stavu vozidiel, v rámci ktorého

 

40a. zodpovedá za výmenu informácií s ostatnými štátmi a Európskou komisiou,

40b. oznamuje Európskej komisii vzory dokladov o kontrole technického stavu vydávané v Slovenskej republike,

41. sprístupňuje schválenia podľa bodov 2, 4 a 18 technickým službám na účely vykonávania ich činností,

42. vydáva osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí,

43. zverejňuje zoznam určených pracovísk kontroly originality pre umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN,

44. povoľuje výnimky podľa zákona č. 106/2018 Z. z. a vedie ich evidenciu,

45. zverejňuje vo vestníku ministerstva dopravy metodiku obsahujúcu zoznam automaticky uznávaných výnimiek, rozhoduje o uznaní výnimiek a vedie ich evidenciu,

46. plní informačné povinnosti vo vzťahu k orgánom Európskej únie a typovým schvaľovacím orgánom iných štátov,

47. zastupuje Slovenskú republiku v orgánoch Európskej hospodárskej komisie a Európskej únie ako národná autorita v oblasti schvaľovania vozidiel, prevádzky vozidiel, dokladov vozidiel, cestných technických kontrol, technických kontrol a emisných kontrol,

48. schvaľuje podmienky

48a. vydávania preukazu historického vozidla príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA, ktoré určuje Medzinárodná organizácia historických vozidiel FIVA,

48b. vydávania preukazu športového vozidla príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie automobilov FIA alebo národným orgánom Medzinárodnej organizácie motocyklov FIM, ktoré určuje Medzinárodná organizácia automobilov FIA alebo Medzinárodná organizácia motocyklov FIM,

48c. certifikácie certifikovaných miest opravy nezávislým národným profesijným združením, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových vozidiel CECRA,

49. rozhoduje o odvolaniach v prípade certifikácie certifikovaného miesta opravy,

e) zriaďuje skúšobné komisie

1. na preukázanie odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 106/2018 Z. z, vymenúva a odvoláva ich členov; vydáva skúšobný poriadok, ktorý uverejňuje vo vestníku ministerstva dopravy,

2. pre skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa zákona č. 106/2018 Z. z, vymenúva a odvoláva ich členov; vydáva skúšobný poriadok, ktorý uverejňuje vo vestníku ministerstva dopravy,

f) rozhoduje o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete a pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete a právoplatné rozhodnutia zverejňuje na svojom webovom sídle,

g) preskúmava rozhodnutia vydané okresnými úradmi v sídle kraja,

h) spolupracuje s orgánmi Policajného zboru v rámci svojej pôsobnosti ako aj pri koordinácii činností okresných úradov v sídle kraja a okresných úradov pri výkone ich pôsobností,

i) spolupracuje s typovými schvaľovacími orgánmi iných štátov,

j) spolupracuje so Slovenskou obchodnou inšpekciou pri výkone dohľadu nad trhom,

k) zúčastňuje sa na rokovaniach medzinárodných organizácií, medzinárodných a rezortných rokovaniach za oblasť prevádzky vozidiel v cestnej premávke a realizuje prijaté závery,

(3) v oblasti povinného používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách

a) vykonáva usmernenia k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií,

b) spolupracuje s orgánmi Policajného zboru v rámci svojej pôsobnosti v oblasti pravidiel cestnej premávky v prípade povinného používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách,

c) zúčastňuje sa na rokovaniach medzinárodných organizácií, medzinárodných a rezortných rokovaniach za oblasť povinného používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách a realizuje prijaté závery,

(4) vyjadruje sa k návrhom právnych noriem, predpisov a koncepčných materiálov, ktoré majú vzťah k prevádzkovaným vozidlám v cestnej premávke a k výcviku vodičov,

(5) spolupracuje s Policajným zborom v rámci svojej pôsobnosti pri zvyšovaní bezpečnosti cestnej premávky,

(6) o odborných otázkach a opatreniach podľa ods. 2 písm. d) rozhoduje riaditeľ štátneho dopravného úradu.