Skočiť na obsah

Uznávanie získaného „harmonizovaného kódu 95“ v inom členskom štáte, ktorý je zaznačený v osvedčení vodiča

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa článku 10 ods. 2 Smernice 2003/59/ES Európskeho parlamentu a Rady z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a smernica Rady 91/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHS (ďalej len „smernica“), podľa § 11 ods. 7 zákona č. 280/2006 Z. z. povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov, uznáva získanú kvalifikáciu vodiča profesionála v inom členskom štáte uvedenú v osvedčení vodiča pre medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu v prenájme alebo za úhradu podľa licencie Spoločenstva (tzv. „harmonizovaný kód 95“ uvedený v časti poznámka v tvare napr.: 95.dd.mm.rrrr.) do dátumu jeho platnosti, avšak iba na základe verifikácie tohto dokladu s členským štátom Európskej únie, ktorý predmetné osvedčenie vodiča vydal a túto kvalifikáciu v tomto doklade uviedol. Ide iba o prípady, kedy nie je vodič držiteľom kvalifikačnej karty vodiča (osobitného dokladu, kde je tento harmonizovaný kód „95“ uvedený) a ktorý nemá tento „harmonizovaný kód 95“ ani zapísaný vo vodičskom preukaze.  

Uvedené sa uznáva len v prípade, ak je vodič už zamestnaný u slovenského dopravcu, a zároveň  tento dopravca požiada ministerstvo o vydanie osvedčenia vodiča na túto osobu. Takýto vodič nebude musieť opätovne absolvovať kurz na získanie základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku vodiča profesionála na území Slovenskej republiky. Táto osoba sa bude môcť preukazovať pri medzinárodnej preprave tovaru predmetným osvedčením vodiča vydaným ministerstvom, kde bude táto získaná kvalifikácia vodiča profesionála rovnako zapísaná v časti poznámka, avšak iba do dátumu jej platnosti do kedy bude platné aj predmetné osvedčenie vodiča (t. j. do dátumu platnosti sa obmedzí aj platnosť osvedčenia vodiča, a to aj v prípade ak niektorý z dokladov, ktorý tvorí súčasť žiadosti o toto vydanie, má dlhšiu lehotu platnosti – napr. povolenie na pobyt za účelom zamestnania, pracovná zmluva, atď., alebo naopak).