Skočiť na obsah

Výnimky z povinnosti mať kvalifikačnú kartu vodiča

Povinnosť podrobiť sa kurzu základnej kvalifikácie alebo kurzu pravidelného výcviku je stanovená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy v platnom znení (ďalej len „smernica 2003/59/ES“), ktorá bola do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovaná prostredníctvom zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č. 280/2006 Z. z.“). Cieľom smernice 2003/59/ES je zjednotenie postupov vzdelávania v oblasti cestnej dopravy pre vodičov – profesionálov  vo všetkých členských štátoch EÚ a je záväzná pre každý členský štát Európskej únie.

Predmetom právnej úpravy určenej zákonom č. 280/2006 Z. z. je absolvovanie povinnej základnej kvalifikácie alebo absolvovanie pravidelného výcviku, vyplývajúcich z dátumov získaného vodičského oprávnenia vodiča profesionála (§ 3 ods. 3 a § 8 ods. 2 zákona č. 280/2006 Z. z.).

Cieľom absolvovať výcvik podľa zákona č. 280/2006 Z. z. je získanie odbornej spôsobilosti vodiča – profesionála, potrebnej pri výkone jeho povolania, okrem vodičov takých vozidiel, ktoré sú uvedené v § 2 ods. 4 zákona č. 280/2006 Z. z. Ide o vodičov

 1. vozidiel s maximálnou povolenou rýchlosťou 45 km/hod.,
 2. vozidiel používaných ozbrojenými silami, útvarmi civilnej ochrany obyvateľstva, colnou správou, Policajným zborom Železničnou políciou, Slovenskou informačnou službou, v Hasičským a záchranným zborom, Horskou záchrannou službou, Zborom väzenskej a justičnej stráže,
 3. vozidiel, ktoré sa na účely technického vývoja, opravy alebo údržby podrobujú testom,
 4. nových vozidiel a prestavaných vozidiel, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky,
 5. vozidiel používaných v prípadoch núdze alebo na záchranné práce a na odstraňovanie následkov havárie, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,
 6. na osoby vo výcvikových vozidlách autoškoly alebo inej osoby registrovanej na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku počas kurzu na získanie
  1. vodičského oprávnenia skupiny,
  2. osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku,
 7. vozidiel používaných na nepodnikateľskú prepravu osôb alebo nákladu pre vlastnú potrebu,
 8. vozidiel používaných na prepravu materiálu alebo zariadenia, ktoré má vodič použiť počas výkonu práce v rámci svojho zamestnania alebo povolania, ak vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou,
 9. vozidiel používaných alebo prenajímaných bez vodiča poľnohospodárskymi, záhradníckymi, lesníckymi, chovateľskými alebo rybárskymi podnikmi na prepravu tovaru ako súčasť ich podnikateľskej činnosti v okruhu do 50 kilometrov od základne podniku, ktorý vozidlo vlastní, prenajíma alebo používa na základe lízingu a za predpokladu, že vedenie takéhoto vozidla nie je hlavnou činnosťou vodiča.

Príklady:

 • pri preprave materiálu a poľnohospodárskych produktov pre vlastnú potrebu, ktorú vykonávajú vodiči, nie je povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie alebo systému pravidelného výcviku; výnimka sa uplatňuje podľa § 2 ods. 4 písm. g) a písm. h) zákona č. 280/2006 Z. z.,
 • pri mimoriadnych udalostiach (odstraňovaní následkov havárie, živelnej pohromy, v prípade núdze alebo na záchranné práce), nie je povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie alebo systému pravidelného výcviku; výnimka sa uplatňuje podľa § 2 ods. 4 písm. e) zákona č. 280/2006 Z. z.,
 • pri preprave dopestovaných poľnohospodárskych produktov, preprave materiálu alebo zariadenia, ktoré ma vodič použiť počas výkonu práce v rámci svojho zamestnania alebo povolania, ak vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou, nie je povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie alebo systému pravidelného výcviku; výnimka sa uplatňuje podľa § 2 ods. 4 písm. g) a písm. h) zákona č. 280/2006 Z. z.,
 • pri zásobovaní vlastnej spoločnosti, vodiči pojazdných dielní na zabezpečenie servisných prác alebo údržby, vodiči meracích vozidiel, vodiči vozidiel prepravujúcich zariadenia, technológie, potrebné k inej vykonávanej činnosti ako je vedenie vozidla, nie je povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie alebo systému pravidelného výcviku; výnimka sa uplatňuje podľa § 2 ods. 4 písm. e) a písm. h) zákona č. 280/2006 Z. z.,
 • pri preprave osôb v rámci nekomerčnej prepravy (preprava vlastných zamestnancov na miesto ich výkonu, revíznej a kontrolnej činnosti), nie je povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie alebo systému pravidelného výcviku; výnimka sa uplatňuje podľa § 2 ods. 4 písm. g) zákona č. 280/2006 Z. z.,
 • pri správe a údržbe ciest, nie je povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie alebo systému pravidelného výcviku; výnimka sa uplatňuje podľa § 2 ods. 4 písm. e) zákona č. 280/2006 Z. z.,
 • pri skúšobných alebo kontrolných jazdách automechanikom alebo opravárom za účelom overenia správnej opravy alebo údržby vozidla, nie je povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie alebo systému pravidelného výcviku; výnimka sa uplatňuje podľa § 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 280/2006 Z. z.,
 • pri montážach, opravách a údržbe telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti alebo mimo jednotnej telekomunikačnej siete vykonávaných prostredníctvom špeciálnych vozidiel, kde vodič vozidla je zároveň obsluha uvedených činností, nie je povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie alebo systému pravidelného výcviku; výnimka sa uplatňuje podľa § 2 ods. 4 písm. h) zákona č. 280/2006 Z. z.,
 • pri montážach, opravách a údržbe vyhradených technických elektrických zariadení vykonávaných prostredníctvom špeciálnych vozidiel, kde vodič vozidla je zároveň obsluha uvedených činností, , nie je povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie alebo systému pravidelného výcviku; výnimka sa uplatňuje podľa § 2 ods. 4 písm. h) zákona č. 280/2006 Z. z.,
 • pri vedení špeciálnych vozidiel ako autožeriav, vysokozdvižná plošina, vrtná súprava, pojazdná lanovka, vyprosťovacie špeciálne vozidlo, čerpadlo betónu (nie nadstavba autodomiešavač na prepravu betónu) alebo vozidlá kde ich nadstavbu tvorí zariadenie, ktoré má vodič použiť počas výkonu práce v rámci svojho zamestnania alebo povolania, nie je povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie alebo systému pravidelného výcviku; výnimka sa uplatňuje podľa § 2 ods. 4 písm. h) zákona č. 280/2006 Z. z.,
 • pri vedení vozidiel dobrovoľných hasičských zborov alebo závodných hasičských zborov, ktoré sú určené na používané pri riešení mimoriadnych udalostí, v prípadoch núdze alebo na záchranné práce, nie je povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie alebo systému pravidelného výcviku; výnimka sa uplatňuje podľa § 2 ods. 4 písm. e) zákona č. 280/2006 Z. z. (poznámka: v prípade, že vozidlá dobrovoľných hasičských zborov alebo závodných hasičských zborov budú vykonávať iné činnosti ako sú uvedené v § 2 ods. 4 zákona č. 280/2006 Z. z. je povinnosťou vodiča byť držiteľom kvalifikačnej karty vodiča),
 • pri vedení vozidiel používaných obcou v prípadoch núdze alebo na záchranné práce a na odstraňovanie následkov havárie, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, nie je povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie alebo systému pravidelného výcviku; výnimka sa uplatňuje podľa § 2 ods. 4 písm. e) zákona č. 280/2006 Z. z.

Toto vyjadrenie ministerstva zverejnené na webovom sídle ministerstva neslúži ako doklad pre vodiča – profesionála, že takto vykonávané prepravy (uvedené v tomto vyjadrení) sú zároveň potvrdením o výnimke pri kontrolách v cestnej premávke. Vodič vozidla musí sám preukázať pred kontrolným orgánom charakter a činnosť takto vykonávaných prepráv, preukazujúci uplatnenie ustanovenia § 2 ods. 4 zákona č. 280/2006 Z. z. Vo všeobecnosti neexistuje predpísané tlačivo – doklad, ktorým môže vodič pred kontrolným orgánom dokladovať vykonávanie takejto prepravy, avšak týmto dokladom môže byť napr. objednávka, dodací list, ložný list (prepravný doklad – doklad o prepravovanom tovare, jeho pôvode atď. ...).

V prípade, že vodič nevie preukázať uplatňovanie § 2 ods. 4 zákona č. 280/2006 Z. z., je táto preprava považovaná za komerčnú a v takomto prípade sa na týchto vodičov vzťahujú povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 280/2006 Z. z. (t.j. byť držiteľom kvalifikačnej karty vodiča).

Podrobnosti o vydávaní kvalifikačných kariet vodičov nájdete na špecializovanom portály http://www.kkv.sk.