Skočiť na obsah

Znášanie nákladov v súvislosti so zákonom č. 280/2006 Z. z.

Predmetom úpravy zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.“) je získanie povinnej základnej kvalifikácie vodičov a samotný pravidelný výcvik, pre vodičov profesionálov, za účelom získania odbornej spôsobilosti potrebnej pri ich výkone povolania, ktorým je ako doklad kvalifikačná karta vodiča a príslušné osvedčenie (podľa druhu dopravy a absolvovania kurzu). Kvalifikačná karta vodiča – doklad o absolvovaní požadovaného školenia, je dokladom osobným (nie je viazaný na dopravcu) a vodič je povinný podľa § 12 zákona č. 280/2006 Z. z. ho mať pri sebe pri vedení motorového vozidla ako súčasť  dokumentov ustanovených na vedenie vozidla v premávke na pozemných komunikáciách. Vodič vozidla je povinný podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mať pri sebe platné doklady, medzi ktoré patrí aj kvalifikačná karta vodiča.

Povinnosť podrobiť sa kurzu základnej kvalifikácie alebo kurzu pravidelného výcviku je stanovená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy v platnom znení (ďalej len „smernica č. 2003/59/ES“), s cieľom zjednotenia postupov vzdelávania v oblasti cestnej dopravy ako aj povinnosť školení vodičov profesionálov vo všetkých členských štátov Európskej únie. Smernica 2003/59/ES bola do vnútroštátneho práva Slovenskej republiky transponovaná prostredníctvom zákona č. 280/2006 Z. z.

Zákon č. 280/2006 Z. z. ani smernica č. 2003/59/ES, nestanovuje (obdobne ako v prípade získania vodičského oprávnenia) výšku poplatkov za absolvovanie kurzu, ani prípadné finančné alebo personálne zaťaženie pripadajúce na dopravcov zamestnávajúcich takýchto vodičov. Výška poplatkov a absolvovanie kurzu vodičom sú liberalizované a je na rozhodnutí samotného vodiča, v ktorom školiacom stredisku, v závislosti od poplatku, kurz vykoná. Ak kurzy základnej kvalifikácie alebo kurzy pravidelného výcviku zabezpečuje (priamo alebo sprostredkovane) pre svojich zamestnancov samotný dopravca (podnik zamestnávajúci takýchto vodičov), ide iba o vzájomnú dohodu medzi dopravcom (zamestnávateľom) a vodičom (zamestnancom), kto a v akej výške znáša náklady a dopady v súvislosti so základnou kvalifikáciu alebo pravidelným výcvikom, a to iba v prípade, ak je táto možnosť zo strany vodiča zamestnanca dopravcu využitá.

Podrobné informácie o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov nájdete na internetovej stránke www.kkv.sk.