Skočiť na obsah

Návrh na dočasné povolenie na prevádzku neschváleného vozidla

Návrh na dočasné povolenie na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla podľa § 52 vyhlášky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel obsahuje

  1. identifikačné údaje navrhovateľa,
  2. identifikačné údaje vozidla v rozsahu značka vozidla, obchodný názov vozidla, typ vozidla, druh vozidla, kategória vozidla a výrobné číslo vozidla,
  3. technické údaje potrebné na vystavenie potvrdenia o pridelení zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C,
  4. fotografie vozidla v elektronickej podobe,
  5. trasu alebo územie, na ktorom má byť prevádzkované neschválené jednotlivé vozidlo,
  6. dôvody používania neschváleného jednotlivého vozidla v cestnej premávke,
  7. dôvody používania neschváleného jednotlivého vozidla v cestnej premávke na uvedenej trase alebo území.

K návrhu na dočasné povolenie na prevádzku neschváleného vozidla je potrebné uhradiť aj správny poplatok podľa Položky 68 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Návrh

Suma

ID služby eKolok

o dodatočné schválenie jednotlivého vozidla

Poznámka: Poplatok zahŕňa aj vydanie príslušných dokladov a aj vydanie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom.

10 eur

6530

 

Spôsob úhrady správneho poplatku v prípade písomne podaného návrhu je zverejnený na internetovej stránke ministerstva.