Skočiť na obsah

Aké vozidlo možno dodatočne schváliť

Vozidlá evidované v osobitnej evidencii vozidiel, ktoré neboli schválené na prevádzku v cestnej premávke alebo boli schválené na prevádzku v cestnej premávke, ale nezhodujú sa s týmto schválením, možno prevádzkovať v cestnej premávke len po ich dodatočnom schválení na prevádzku v cestnej premávke.

Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce prevádzkovať takéto vozidlo v cestnej premávke, je povinný požiadať schvaľovací orgán (príslušný okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií) o dodatočné schválenie jednotlivého vozidla. Prevádzkovateľ vozidla pred udelením dodatočného schválenia jednotlivého vozidla je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok a kontrol na vozidle v technickej službe overovania. Vozidlo musí spĺňať technické požiadavky platné v čase výroby vozidla.