Skočiť na obsah

ES vyhlásenie o zhode podľa strojnej smernice nie je osvedčenie o zhode COC

Osvedčenie o zhode COC

Podľa § 2 ods. 18 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018Z. z.“) je doklad vydaný výrobcom vozidla, ktorý osvedčuje, že vyrobené vozidlo zodpovedá schválenému typu vozidla.

Osvedčenie o zhode COC sa vydáva podľa rámcových nariadení o typovom schvaľovaní, pre jednotlivé kategórie vozidiel nasledovne:

  • pre vozidlá kategórie L je rámcovým nariadením: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 168/2013,
  • pre vozidlá kategórie M, N a O je rámcovým nariadením: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858,
  • pre vozidlá kategórie T, C, R a S je rámcovým nariadením: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 167/2013.

Presný vzor osvedčenia o zhode COC (štruktúra, jednotlivé body) sú stanovené vykonávacími nariadeniami Komisie, ktoré boli vydané k vyššie uvedeným rámcovým nariadenia o typovom schvaľovaní pre jednotlivé kategórie vozidiel nasledovne:

  • pre vozidlá kategórie L: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 901/2014,
  • pre vozidlá kategórie M, N a O: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/683,
  • pre vozidlá kategórie T, C, R a S: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/504.

 

ES vyhlásenie o zhode

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (prepracované znenie) (ďalej len „strojná smernica“) sa uplatňuje na výrobky ako sú strojové zariadenia; vymeniteľné prídavné zariadenia; bezpečnostné časti; zdvíhacie príslušenstvo; reťaze, laná a záchytné pásy; odnímateľné zariadenia pre mechanický prenos; čiastočne skompletizované strojové zariadenia.

Strojná smernica sa nevťahuje na dopravné prostriedky ako:

  • poľnohospodárske a lesné traktory s výnimkou strojových zariadení namontovaných na týchto vozidlách,
  • motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, ktoré upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858, s výnimkou strojových zariadení namontovaných na týchto vozidlách,
  • vozidlá, ktoré upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 168/2013, s výnimkou strojových zariadení namontovaných na týchto vozidlách.

Výrobca je povinný k strojnému zariadeniu vyhotoviť ES vyhlásenie o zhode, ktorého vzor ustanovuje strojná smernica.

Účelom strojnej smernice je zabezpečiť, aby výrobok plnil príslušné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia.

Strojná smernica nemá nič spoločné s prevádzkou vozidiel v cestnej premávke a preto ES vyhlásenie o zhode nepreukazuje, že vozidlo je schválené na prevádzku v cestnej premávke a ES vyhlásenie o zhode sa nepovažuje za osvedčenie o zhode COC, tak ako to stanovuje zákon č. 106/2018 Z. z. a ako to stanovujú rámcové nariadenia o typovom schvaľovaní.