Skočiť na obsah

Jednotlivo dovezené osobné vozidla kategórie M1 s pravostranným riadením

Od 20. mája 2018 Slovenská republika aplikovala do vnútroštátneho právneho poriadku prostredníctvom zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) rozsudky Európskeho súdneho dvora [rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. marca 2014 vo veci C-639/11 Európska komisia proti Poľskej republike a rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 20. marca 2014 vo veci C-61/12 Európska komisia proti Litovskej republike], ktoré umožňujú preregistráciu evidovaných osobných vozidiel kategórie M1 s pravostranným riadením medzi členskými štátmi.

Na základe toho je možné do Slovenskej republiky jednotlivo doviezť osobné vozidlo kategórie M1, ktoré bolo určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou (vozidlo s pravostranným riadením). Táto možnosť platí iba pre vozidlá, ktoré boli už prihlásené v evidencii vozidiel (evidované vozidlá) a vozidlo zároveň spĺňa technické požiadavky pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidla, pre nepriamy výhľad z vozidla a pre stierače, ktoré platia pre pravostrannú cestnú premávku. Podľa skutočného vyhotovenia vozidla na jednotlivo dovezenom vozidle nemusia byť vykonané žiadne úpravy, ak vozidlo spĺňa technické požiadavky pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidla, pre nepriamy výhľad z vozidla a pre stierače. Ak vozidlo nespĺňa tieto požiadavky, je potrebné na jednotlivo dovezenom vozidle vykonať určité úpravy. Spravidla ide o

  • výmenu predných svetlometov z dôvodu nesprávneho zalomenia svetelného lúča stretávacieho svetlometu (nepostačuje prekrytie stretávacích svetlometov tak, aby nedochádzalo k osvetľovaniu ľavej strany),
  • výmenu zadných svietidiel z dôvodu nesprávneho umiestneného zadného svietidla do hmly (musí byť na ľavej strane alebo v strede na zadnej časti vozidla), alebo
  • výmenu vonkajších spätných zrkadiel z dôvodu nedostatočného výhľadu v pravostrannej cestnej premávke.

Konštrukčné zmeny vozidla ako úprava riadenia pre pravostrannú cestnú premávku (zmena pravostranného riadenia vozidla na ľavostranné riadenie) na jednotlivo dovezenom vozidle nie sú potrebné.

Plnenie technických požiadaviek pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidla, pre nepriamy výhľad z vozidla a pre stierače, ktoré platia pre pravostrannú cestnú premávku, sa preukazuje protokolom o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe vypracovaným technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že vozidlo z hľadiska konštrukcie spĺňa ustanovené technické požiadavky. Okrem identifikácie vozidla sú v protokole o skúškach vyhodnotené technické požiadavky pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidla, pre nepriamy výhľad z vozidla a pre stierače, ktoré platia pre pravostrannú cestnú premávku. Návrh základného technického opisu vozidla technická služba overovania nevypracováva. Protokol o skúškach jednotlivého vozidla môže byť vypracovaný aj technickou službou overovania notifikovanou iným členským štátom (napríklad u osobných vozidiel jednotlivo dovezených zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska do iného členského štátu a až následne dovezeného do Slovenskej republiky). Ak je protokol o skúškach jednotlivého vozidla vypracovaný v inom ako v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, prikladá sa aj jeho úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka.

Vypracovaný protokol o skúškach jednotlivého vozidla, z ktorého vyplýva, že jednotlivo dovezené osobné vozidlo kategórie M1, ktoré bolo určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou, spĺňa požiadavky, sa predkladá aj pri technickej kontrole pravidelnej, ktorá sa vykonáva ešte pred konaním o jednotlivo dovezenom vozidle podľa § 29 zákona č. 106/2018 Z. z., pričom takéto vozidlo z dôvodu iného umiestnenia riadenia bude už pri technickej kontrole pravidelnej hodnotené ako „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“.

Ak výsledkom konania o jednotlivo dovezenom vozidle podľa § 29 zákona č. 106/2018 Z. z. na schvaľovacom orgáne (okresnom úrade odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií) je vydanie osvedčenia o evidencii časť II, v ďalších úradných záznamoch sa uvedie: „Vozidlo má umiestnené riadenie na pravej strane z dôvodu, že vozidlo bolo určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou. Vozidlo spĺňa technické požiadavky pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidla, pre nepriamy výhľad z vozidla a pre stierače, ktoré platia pre pravostrannú cestnú premávku.“.

Jednotlivo doviezť vozidlo, ktoré bolo určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou (vozidlo s pravostranným riadením), je možné len osobné vozidlo kategórie M1. Ostatné druhy vozidiel a ostatné kategórie vozidiel, ktoré boli určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou, nie je možné doviezť do Slovenskej republiky, napríklad špeciálne vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy a podobne.

Taktiež táto možnosť neplatí pre nové ešte neevidované vozidlá. V tomto prípade nové ešte neevidované vozidlo musí prejsť procesom jednotlivého dokončenia vozidla a vozidlo musí spĺňať všetky technické požiadavky pre prevádzku vozidla s pravostrannou cestnou premávkou vrátane aj správneho umiestnenia riadenia.