Skočiť na obsah

Preklad zahraničného dokladu o kontrole technického stavu vozidla do štátneho jazyka

Európska komisia v spolupráci s príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie zostavila a na internete sprístupnila databázu so vzormi dokladov o kontrole technického stavu jednotlivých členských štátov.

Príloha II smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel stanovuje minimálny obsah osvedčenia o kontrole technického stavu spolu s harmonizovanými kódmi Európskej únie takto:

(1) Identifikačné číslo vozidla (VIN alebo číslo podvozku)

(2) Tabuľka s evidenčným číslom vozidla a označenie štátu, v ktorom je vozidlo zaevidované

(3) Miesto a dátum kontroly

(4) Údaj počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti v čase kontroly, ak je k dispozícii

(5) Kategória vozidla, ak je k dispozícii

(6) Zistené chyby a úroveň ich závažnosti

(7) Výsledok kontroly technického stavu

(8) Dátum ďalšej kontroly technického stavu alebo dátum uplynutia platnosti aktuálneho protokolu, ak táto informácia nie je poskytnutá iným spôsobom

(9) Názov organizácie alebo stanice technickej kontroly vykonávajúcej kontrolu a podpis alebo identifikácia kontrolného technika zodpovedného za kontrolu

(10) Ďalšie informácie

Tieto harmonizované kódy Európskej únie obsahujú aj doklady vydávané v Slovenskej republike.

Pod harmonizovaným kódom (8) sa dá jednoznačne určiť platnosť danej kontroly technického stavu vozidla.

Čo sa týka prekladov do štátneho jazyka, tak ustanovenie § 157 ods. 12 zákona č. 106/2018 Z. z. priamo ustanovuje, že preklad sa nevyžaduje, ak ide o harmonizovaný doklad, ktorého presná štruktúra vychádza z príslušného osobitného predpisu, v tomto prípade je týmto predpisom smernica 2014/45/EÚ.

„(12) Ak sú údaje v žiadosti a doklady priložené k žiadosti v konaní podľa tohto zákona vo výnimočnom prípade v inom ako v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, navrhovateľ priloží aj ich úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka. Preklad sa nevyžaduje, ak ide o harmonizovaný doklad, ktorého presná štruktúra vychádza z príslušného osobitného predpisu, najmä osvedčenie o typovom schválení EÚ, osvedčenie o zhode COC, osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla. Ak sa v konaní podľa tohto zákona predkladá harmonizované osvedčenie o evidencii vydané členským štátom alebo zmluvným štátom, úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka sa predkladá len pre tie časti, ktoré nie sú harmonizovanými položkami.“.