Skočiť na obsah

Preklady zahraničného osvedčenia o evidencii pri jednotlivo dovezených vozidlách

Podľa § 157 ods. 12 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) platí, že ak sú údaje v žiadosti a doklady priložené k žiadosti v konaní podľa tohto zákona vo výnimočnom prípade v inom ako v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, navrhovateľ priloží aj ich úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka. Ak sa v konaní podľa tohto zákona predkladá harmonizované osvedčenie o evidencii vydané členským štátom alebo zmluvným štátom, úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka sa predkladá len pre tie časti, ktoré nie sú harmonizovanými položkami.

 

Harmonizovaným osvedčením o evidencii je podľa § 6 ods. 2 vyhlášky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla (ďalej len „vyhláška č. 133/2018 Z. z.“), osvedčenie o evidencii vydané členským štátom alebo zmluvným štátom, ktoré obsahuje harmonizované kódy Európskej únie podľa prílohy č. 5 vyhlášky č. 133/2018 Z. z.

 

V konaní o jednotlivo dovezenom vozidle na schvaľovacom orgáne (okresnom úrade odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií) podľa § 29 zákona č. 106/2018 Z. z. sa predkladá preklad zahraničného osvedčenia o evidencii vydaného členským štátom alebo zmluvným štátom len pre tie časti, ktoré nie sú harmonizovanými položkami, napríklad poznámky, ďalšie úradné záznamy a ostatné neharmonizované položky.

 

Pre vykonanie technickej kontroly vozidla pre jednotlivo dovezené vozidlo sa v stanici technickej kontroly predkladá zahraničné osvedčenie vozidla podľa § 46 ods. 3 písm. b) prvého a druhého bodu vyhlášky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly, spolu s prekladom do štátneho jazyka, kde v rámci prekladu štátneho jazyka platí ustanovenie § 157 ods. 12 zákona č. 106/2018 Z. z. a preklad sa vyžaduje len pre tie časti, ktoré nie sú harmonizovanými položkami.

 

Pre vykonanie emisnej kontroly vozidla pre jednotlivo dovezené vozidlo sa v pracovisku emisnej kontroly predkladá zahraničné osvedčenie vozidla podľa § 50 ods. 3 písm. b) prvého a druhého bodu vyhlášky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly, spolu s prekladom do štátneho jazyka, kde v rámci prekladu štátneho jazyka platí ustanovenie § 157 ods. 12 zákona č. 106/2018 Z. z. a preklad sa vyžaduje len pre tie časti, ktoré nie sú harmonizovanými položkami.

 

Pre vykonanie kontroly originality vozidla pre jednotlivo dovezené vozidlo sa v pracovisku kontroly originality predkladá zahraničné osvedčenie vozidla podľa § 36 ods. 3 písm. b) druhého bodu vyhlášky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality, spolu s prekladom do štátneho jazyka, kde v rámci prekladu štátneho jazyka platí ustanovenie § 157 ods. 12 zákona č. 106/2018 Z. z. a preklad sa vyžaduje len pre tie časti, ktoré nie sú harmonizovanými položkami.