Skočiť na obsah

Komerčne vyrábané vozidlo vyrobené po 30.6.2009

Vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou nie je podľa § 26 ods. 6 písm. e) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možné udeliť pre jednotlivé vozidlo, ktoré e.bolo vyrobené po 30. júni 2009, ak ide o komerčne vyrábané vozidlo.

Pre poľnohospodárske a lesné vozidlá platilo v celej Európskej únii, že podľa čl. 23 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, ktorou sa zrušuje smernica 74/150/EHS (ďalej len „smernica 2003/37/ES“), sa pre typové schvaľovanie povinne uplatňovalo typové schvaľovanie pre poľnohospodárske a lesné vozidlá. Smernica 2003/37/ES je od 1. januára 2016 nahradená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z  5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 167/2013“).

Na základe uvedeného, že poľnohospodárske a lesné vozidlá povinne podliehajú typovému schváleniu a následnej evidencii, nie je možné týmto vozidlám udeliť vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (nie je možné vydať tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúce písmeno F), ale vozidlo musí byť prihlásené v evidencii vozidiel a vozidlo musí mať tzv. riadne evidenčné číslo.