Skočiť na obsah

Okruh vozidiel pre jednotlivo vyrobené vozidlo s obmedzenou prevádzkou

Prevádzkovateľ jednotlivého vozidla, ktorý chce vozidlo prevádzkovať v cestnej premávke výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia, je povinný požiadať schvaľovací orgán o vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou možno udeliť iba

 1. vozidlu určenému výlučne na pôdohospodárske práce (pokiaľ je vozidlo určené na iné činnosti napríklad stavebná činnosť, schválenie nie je možné udeliť),
 2. na obmedzené územie v rámci obhospodarovaného územia, čo znamená, že schválenie nemôže byť udelené pre celú Slovenskú republiku, celý kraj, prípadne celý okres (v takomto prípade by išlo o riadnu prevádzku vozidla v cestnej premávke a v takomto prípade vozidlo musí byť evidované na tzv riadnych evidenčných číslach); navrhovateľ musieť pri schválení uviesť obmedzené územie v rámci svojho obhospodaroveného územia, napríklad kataster určitej obce v nejakom okrese.

Vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou možno udeliť jednotlivému vozidlu určenému výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia. Ide o tieto vozidlá:

 1. kolesové traktory,
 2. pásové traktory,
 3. prípojné vozidlá určené za traktory podľa písmen a) a b),
 4. ťahané vymeniteľné zariadenia určené za traktory podľa písmen a) a b),
 5. poľnohospodárske pracovné stroje samohybné,
 6. lesné pracovné stroje samohybné.

Takýmto jednotlivým vozidlom môže byť

 1. po domácky vyrobené vozidlo, ktoré nebolo komerčne vyrobené (výrobcom takéhoto jednotlivého vozidla je konkrétna osoba), alebo
 2. komerčne vyrábané vozidlo vyrobené pred 1. júlom 2009 (dátum 1. júla 2009 je stanovený podľa čl. 23 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES, kedy sa v celej Európskej únii pre poľnohospodárske a lesné vozidlá začalo povinne uplatňovať typové schválenie).

Schvaľovací orgán neschváli a nevydá doklady vozidla pre jednotlivé vozidlo, ktoré

 1. má udelené typové schválenie EÚ celého vozidla,
 2. nie je určené na prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou; to neplatí, ak ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje umiestnenie riadenia inde ako na ľavej strane vozidla, pričom ostatné technické požiadavky musí vozidlo spĺňať pre prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou,
 3. nie je označené identifikačným číslom vozidla VIN; pre po domácky vyrobené vozidlo minimálne päťmiestne identifikačné číslo vozidla VIN pridelí jednotlivý výrobca vozidla alebo identifikačné číslo vozidla VIN pridelí orgán zodpovedný za prideľovanie identifikačného čísla vozidla VIN v Slovenskej republike,
 4. bolo vyrobené pre tretie štáty, dovezené do Slovenskej republiky a podlieha schváleniu na prevádzku v cestnej premávke podľa osobitných predpisov,
 5. bolo vyrobené po 30. júni 2009, ak ide o komerčne vyrábané vozidlo.