Okruh vozidiel pre jednotlivo vyrobené vozidlo s obmedzenou prevádzkou

Prevádzkovateľ jednotlivo vyrobeného vozidla, ktorý chce vozidlo prevádzkovať v cestnej premávke na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia, je povinný požiadať schvaľovací orgán o vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou. Takýmto vozidlom je najmä po domácky vyrobené vozidlo, ktoré nie je komerčne vyrábané. Komerčne vyrábané vozidlá, ktoré vyrábajú výrobcovia vozidiel, či už teraz alebo v minulosti vyrábali (napríklad traktory rôznych značiek ako ZETOR, KUBOTA, ISEKI atď.), tak tieto vozidlá podliehajú riadnemu schváleniu na prevádzku v cestnej premávke a tieto vozidlá musia byť prihlásené v evidencii vozidiel a opatrené tabuľkou s evidenčným číslom (pre tieto vozidlá nie je určené jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou).

Jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou možno udeliť jednotlivo vyrobenému vozidlu určenému na používanie v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia. Ide o tieto vozidlá:

  1. poľnohospodárske traktory,
  2. lesné traktory,
  3. prípojné vozidlá určené pre traktory podľa písmen a) a b),
  4. poľnohospodárske pracovné stroje samohybné,
  5. lesné pracovné stroje samohybné.

Technické požiadavky, ktoré musí jednotlivo vyrobené vozidlo s obmedzenou prevádzkou spĺňať, ustanovuje § 22 vyhlášky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania.

Jednotlivo vyrobené vozidlo s obmedzenou prevádzkou musí spĺňať základné technické požiadavky na

  1. osvetlenie vozidla,
  2. brzdové zariadenia,
  3. zvuk vozidla,
  4. spájacie zariadenia,
  5. zvláštne výstražné svietidlo oranžovej farby.

Spaľovací motor jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou musí byť použitý taký, ktorý je bežne vyrábaný a môže byť použitý z vyradeného vozidla.

Uvedené technické požiadavky sa kontrolujú v rámci technickej kontroly vozidla podľa metodického pokynu č. 70/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou.