Skočiť na obsah

Prepustenia vozidla do colného režimu voľný obeh s oslobodením od dovozného cla

Prípady, v ktorých sa pri prepustení tovaru do colného režimu voľný obeh z dôvodu osobitných okolností prizná oslobodenie od dovozného cla ustanovuje nariadenie Rady (EHS) č. 918/83, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „nariadenie Rady č. 918/83“). Podľa uvedeného nariadenia môže byť tovar prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od dovozného cla, ak sú splnené podmienky ustanovené v jednotlivých článkoch nariadenia, resp. ak tovar nie je výslovne vylúčený z možnosti uplatnenia takéhoto postupu.

Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlá, v rámci nariadenia Rady č. 918/83 je viacero ustanovení umožňujúcich prepustiť takýto tovar dovážaný z tretích krajín do colného režimu voľný obeh s oslobodením od dovozného cla. Každý dovozný prípad je však odlišný, má svoje osobitosti a v každom dovoznom prípade posudzujú colné orgány splnenie podmienok pre oslobodenie od dovozného cla, ktoré bolo deklarantom uplatnené, samostatne. Jednotlivo dovážané vozidlo môže byť teda v závislosti od konkrétnych okolností prepustené do colného režimu voľný obeh s oslobodením od dovozného cla napr. podľa článku 2 nariadenia Rady č. 918/83 ako osobný majetok patriaci fyzickým osobám meniacim bydlisko z tretej krajiny do Spoločenstva. V uvedenom prípade sa v súlade s nariadením Rady č. 918/83 za osobný majetok, ak ide o vozidlá, považujú najmä bicykle a motocykle, súkromné motorové vozidlá a ich prívesy, kempingové obytné vozidlá a prívesy, plavidlá na voľný čas a súkromné lietadlá. Hodnota osobného majetku nie je v tomto prípade obmedzená, colné orgány však skúmajú splnenie množstva iných podmienok ustanovených v článkoch 3 až 10 nariadenia Rady č. 918/83. Jednotlivo dovážané vozidlo môže však byť prepustené do colného režimu voľný obeh s oslobodením od dovozného cla, za splnenia ustanovených podmienok, aj podľa článku 11 nariadenia Rady č. 918/83 ako tovar dovážaný v dôsledku uzatvorenia manželstva, podľa článku 16 nariadenia Rady č. 918/83 ako osobný majetok získaný dedením, podľa článku 32 nariadenia Rady č. 918/83 ako investičný majetok a iné vybavenie dovážané pri prenášaní aktivít z tretej krajiny do Spoločenstva, atď. Zároveň však môže colný orgán s prihliadnutím na všetky okolnosti realizovaného dovozu jednotlivého vozidla z tretej krajiny rozhodnúť, že predmetný tovar neprepustí do colného režimu voľný obeh, alebo ho prepustí do colného režimu voľný obeh ale oslobodenie od dovozného cla neprizná.    

Na základe uvedeného je zrejmé, že s prihliadnutím právnu úpravu obsiahnutú v nariadení Rady č. 918/83 možno konštatovať, že jednotlivo dovezené vozidlo je možné prepustiť do colného režimu voľný obeh s oslobodením od dovozného cla, avšak colné orgány posudzujú splnenie podmienok na uplatnenie takéhoto postupu v každom jednotlivom prípade samostatne, a to s prihliadnutím na druh tovaru, ako aj reálne okolnosti jeho dovozu.   

Dokladom o prepustení vozidla do navrhovaného colného režimu, v tomto prípade colného režimu voľný obeh s oslobodením od dovozného cla, je písomné colné vyhlásenie, ktorého vzor je uvedený v prílohách č. 31 až 34 nariadenia Komisie č. 2454/93 (.pdf, 5,9 MB), ktorým sa vykonáva nariadenie Rady č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva. V odseku J colného vyhlásenia colný úrad uvádza, okrem iného, dátum a miesto rozhodnutia o prepustení tovaru do colného režimu, meno, priezvisko a funkciu colníka a jeho vlastnoručný podpis. Ak je to potrebné, uvádza do odseku J iné údaje týkajúce sa rozhodnutia, napr. lehotu, v ktorej nie je možné v zmysle príslušných predpisov tovar, ktorý bol prepustený do colného režimu voľný obeh s úplným oslobodením od cla, previesť na inú osobu. Uvedené skutočnosti colník potvrdzuje odtlačkom služobnej pečiatky. 

S prihliadnutím na skutočnosti považujeme za potrebné tiež uviesť, že nariadenie Rady č. 274/2008, ktorým sa s účinnosťou od 1. 12. 2008 menilo a dopĺňalo nariadenie Rady č. 918/83 sa nedotklo ustanovení upravujúcich problematiku prepustenia jednotlivo dovezených vozidiel do colného režimu voľný obeh s oslobodením od dovozného cla. Výraznejšia zmena, ktorá v tejto oblasti nastala bola realizovaná v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do EÚ, kedy s účinnosťou odo dňa 2. 7. 2004 colné úrady pri prepúšťaní vozidiel do colného režimu voľný obeh prestali vydávať „Potvrdenie o prepustení vozidla do navrhovaného režimu“ a dokladom o prepustení vozidla do navrhovaného colného režimu (voľný obeh s oslobodením od dovozného cla) bolo písomné colné vyhlásenie.

Stanovisko k problematike - list Colného riaditeľstva Slovenskej republiky