Skočiť na obsah

Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla

Od 1. januára 2016 sa zákonom č. 79/2015 Z. z. (.pdf, 652 kB) o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z.“) zaviedlo, že v konaní v súvislosti s jednotlivo vyrobeným vozidlom [§ 25 zákona č. 106/2018 Z. z.] a v konaní v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom [§ 29 zákona č. 106/2018 Z. z.] k žiadosti na príslušný okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií sa predkladá potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla.

Od 1. januára 2016 sa ruší príspevok do Recyklačného fondu za jednotlivo vyrobené vozidlo a jednotlivo dovezené vozidlo.

Podľa § 62 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. osoba, ktorá žiada o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla [§ 25 zákona č. 106/2018 Z. z.], a osoba, ktorá žiada o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla [§ 29 zákona č. 106/2018 Z. z.], je povinná zabezpečiť vystavenie potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla pre toto vozidlo.

Vystavovanie potvrdenia prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla:

  1. Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom so značkou, ktorá sa zapisuje do osvedčenia o evidencii, ktorej majiteľ nie je výrobcom vozidla so sídlom alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, alebo jednotlivo vyrobeným vozidlom je na požiadanie osoby povinné vystaviť koordinačné centrum pre prúd starých vozidiel. Ak koordinačné centrum pre prúd starých vozidiel nie je zriadené, uvedené potvrdenie pre také vozidlo vystaví ktorýkoľvek výrobca vozidiel.
  2. Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom s výrobnou značkou, ktorá sa zapisuje do osvedčenia o evidencii, ktorej majiteľ je výrobcom vozidla so sídlom alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, je na požiadanie osoby povinný vystaviť tento výrobca vozidla.

Podľa § 61 ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. vystavenie potvrdenia môže byť za odplatu alebo bezodplatné. Ak je vystavenie tohto potvrdenia odplatné, výška odplaty nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov na zabezpečenie spracovania starého vozidla po odpočítaní možných výnosov zo spracovania starého vozidla, najviac však výšku, ktorú uhrádza tento výrobca vozidla organizácii zodpovednosti výrobcov pre vozidlá na zabezpečenie jeho spracovania.

Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla sa vzťahuje iba na vozidlá kategórie M1, N1, ako aj na trojkolesové motorové vozidlo okrem motorových trojkoliek (kategória L2e).

V súvislosti s jednoduchším vystavovaním potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla Koordinačné centrum pre staré vozidlá zriadilo internetový portál iDovoz.skwww.idovoz.sk a pre vozidlá značky SAAB a Ssangyong spoločnosť TRADE SLOVAKIA, a.s. Čajakova 20, 811 05 Bratislava zriadila internetový portál doviezolsom.sk – www.doviezolsom.sk.

Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií je v súvislosti s konaním o jednotlivo vyrobenom vozidle a jednotlivo dovezenom vozidle na uvedených stránkach povinný overiť pravosť potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla.

V prípadne akýchkoľvek dotazov a informácií k internetovému portálu iDovoz.sk Vám odporúčame kontaktovať Koordinačné centrum pre staré vozidlá – helpdesk@idovoz.sk a k internetovému portálu doviezolsom.sk Vám odporúčame kontaktovať spoločnosť TRADE SLOVAKIA, a.s. - doviezolsom@doviezolsom.sk.

V prípadne akýchkoľvek dotazov a informácií ohľadne potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z. z. Vám odporúčame kontaktovať Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, keďže predmetný zákon patrí do ich pôsobnosti.