Skočiť na obsah

Osvedčenie výrobcu

Výrobca so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý chce na účely uvedenia do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike vyrábať typ vozidla alebo vykonávať hromadné prestavby typu vozidla, alebo chce vyrábať typ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, je povinný vopred požiadať typový schvaľovací orgán o udelenie osvedčenia výrobcu.

Návrh na udelenie osvedčenia výrobcu musí obsahovať:

 • identifikačné údaje navrhovateľa:
 1. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa
  1.  obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena,
  2.  dátum narodenia,
  3.  adresu sídla
  4. identifikačné číslo,
  5. miesto podnikania,
  6.  podpis a odtlačok pečiatky, ak fyzická osoba – podnikateľ používa pečiatku,
 2. ak ide o právnickú osobu
  1. názov a adresu sídla alebo obchodné meno a sídlo,
  2.  právnu formu,
  3.  identifikačné číslo,
  4.  meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
  5.  podpis štatutárneho orgánu odtlačok pečiatky, ak právnická osoba používa pečiatku,

 

 • identifikačné údaje vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v rozsahu značka a obchodný názov; ak ide o hromadnú prestavbu typu vozidla aj kategória vozidla,

 

 • platný certifikát preukazujúci výrobcom zavedený systém riadenia a kvality výroby (Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky) alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním (napríklad príručka kvality).

 

 • správny poplatok podľa položky 72 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

Úkon

Suma

Id služba v systéme eKolok

Udelenie osvedčenia výrobcu

20 eur

1511

Zmena údajov v osvedčeniach výrobcu alebo predĺženie ich platnosti

20 eur

1513

Správny poplatok je možné uhradiť jedným zo spôsobov zverejnenom na internetovej stránke ministerstva.